پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


امین نعمت اللهی

دانشیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

anematolahi@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   باكتري شناسي و ايمني شناسي با تكيه بر روند بيماريزايي باكتريها، و دامپزشكي آبزيان. : عمده فعالیت های پژوهشی اینجانب، در زمينه علوم دامپزشكي و بويژه باكتري شناسي و ايمني شناسي در زمينه هاي گوناگون دامپزشكي و زئونوزها مي باشد. كه در زمينه بررسي پاتوژنز بيماريها عبارتند ازبررسی چگونگی برخورد و تداخل بین میزبان و عامل بیماریزا (مخصوصا باکتریها) در شرایط مزرعه و شرایط آزمایشگاهی بوده، همچنین بررسی و تحقیق تخصصي در زمینه های گوناگون علوم دامپزشکی مانند: میکروب شناسی و ایمنی شناسی آبزیان و نیز جنبه هاي گوناگون آبزي پروری با تاکید بر: استفاده از محرك هاي سيستم ايمني مانند پروبيوتيكها و اختلالات تغذیه ای.سوابق تحصیلی
   پسا دکتری، دامپزشکی، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالات
International Journal
1. سعید حیدرنژاد*مژده خسرویان همالی*امین نعمت الهی*سمیرا رهنما, Effects of copper at sublethal concentrations on growth and biochemical parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , International Review of Hydrobiology, 2013 vol 98
2. عبدالناصر محبی*امین نعمت الهی*امین غلامحسینی*احمد طهماسبی کوهیانی*سعید کیوان شکوه, Effects of dietary nucleotides on the antioxidant status and serum lipids of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Aquaculture Nutrition, 2013, vol 19
3. میلاد عادل*آرمین عابدیان امیری*جلیل ذوریه زهرا*امین نعمت الهی*ماریا آنخل استبان, Effects of dietary peppermint (Mentha piperita) on growth performance, chemical body composition and hematological and immune parameters of fry Caspian white fish (Rutilus frisii kutum) , Fish & Shellfish Immunology, 2015, vol 45
4. فردین شالوئی*امین نعمت الهی*حمید رضا نادری فارسانی*روح الله رحیمی*جهانگیر کبوتری کتج, Effect of ethanolic extract of Zingiber officinale on growth performance and mucosal immune responses in rainbow trout (O.mykiss) , Aquaculture Nutrition, 2016, vol 23
Research Journal
5. امین نعمت الهی*عبدالناصر محبی*عباس مختاری*کارتیک بارواه, Relationship between virulence of Streptococcus iniae strains, induction of oxidative activity and cytotoxicity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spleen macrophages , Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 2014 vol 1کتب و جزواتافتخارات
١. - - پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – 1384 - کسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و نیز استان چهارمحال و بختیاری در سال 1384 بابت چاپ مقالات علمی و بین المللی.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است