جمعه ١٠ تیر ١٤٠١


محمدرضا نوری امامزاده ئی

دانشیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

Nouri1351@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. حامد ميرزايي دوست تعيين تبخير- تعرق و ضريب گياهي کلزا با استفاده از لايسيمتر در شهرکرد دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است