جمعه ١٠ تیر ١٤٠١


حمزه اورعی

استادیار

زیست جانوری

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

stenodactylus@gmail.com & H.oraie@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   Herpetology, Molecular Phylogenetics
   Herpetology, Molecular Phylogenetics: سیستماتیک و جغرافیای زیستی خزندگان و دوزیستان ایران، فایلوژنی مولکولیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣

مقالات
International Journal
1. Oraie, H. , Khosravani, A., New data on Montivipera kuhrangica (squamata: serpentes: Viperidae) ,
2. Oraie, H. , ., Khosravani, A., New data on Montivipera kuhrangica (squamata: serpentes: Viperidae) ,
3. Oraie, H. , Rastegar-Pouyani, E., Khosravani, A. and Yousefabadi, F. , Intraspecific variability in Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 (Squamata: Sphaerodactylidae) from Iran ,
4. Hamzeh Oraie, Genetic evidence for occurrence of Macrovipera razii (Squamata, Viperidae) in the central Zagros region, Iran ,
5. ALI GHOLAMIFARD, NASRULLAH RASTEGAR-POUYANI, ESKANDAR RASTEGAR-POUYANI , AZAR KHOSRAVANI, SEYYED SAEED HOSSEINIAN YOUSEFKHANI & HAMZEH ORAEI, A new species of the genus Microgecko Nikolsky, 1907 (Sauria: Gekkonidae) from southern Iran , Zootaxa 4093 (1): 026–040,; 2016
6. Hamzeh Oraie, Hassan Rahimian, Nasrullah Rastegar-Pouyani, Eskandar Rastegar-Pouyani, Gentile Francesco Ficetola, Seyyed Saeed Hosseinian Yousefkhani & Azar Khosravanib, Distribution pattern of the Snake-eyed Lizard, Ophisops elegans Ménétriés, 1832 (Squamata: Lacertidae), in Iran , Zoology in the Middle East, Vol. 60, No. 2, 125–132,; 2014
7. Azar Khosravani, Nasrullah Rastegar-Pouyani, Eskandar Rastegar-Pouyani, and Hamzeh Oraie, Geographic Variation of Morphological Characters in Bunopus tuberculatus Blanford 1874 (Squamata: Gekkonidae) in Iran , Herpetologica, 71(2):152-159.; 2015
8. Hamzeh Oraie1, Hassan Rahimian, Nasrullah Rastegar-Pouyani, Azar Khosravani and Eskandar Rastegar-Pouyani, Sexual size dimorphism in Ophisops elegans (Squamata: Lacertidae) in Iran , Zoology in the Middle East, Vol. 59, No. 4, 302–307; 2013
9. Hamzeh Oraie, Hassan Rahimian, Nasrullah Rastegar-Pouyani, Eskandar Rastegar-Pouyani and Azar Khosravani, The easternmost record of Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) in Iran , Herpetology Notes, volume 5: 469-470 ; 2012
10. Alireza Pesarakloo, Eskandar Rastegar-Pouyani, Nasrollah Rastegar-Pouyani, Hajigholi Kami, Masoumeh Najibzadeh, Azar Khosravani & Hamzeh Oraie, The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranidae) using sequences of the mitochondrial genome , MITOCHONDRIAL DNA, 2015
11. Younes Sheikh & Hamzeh Oraie & Eskandar Rastegar-Pouyani, Morphometric versus genomic evidence. The status of Eryx miliaris (PaLLas, 1773) from sistan, east Iran (squamata: serpentes: Boidae) , HERPETOZOA 31 (3/4); 2018
12. Eskandar Rastegar-Pouyani, Hamzeh Oraie, Azar Khosravani & Abolfazl Akbari, Phylogenetic position of Iranian pitvipers (Viperidae, Crotalinae, Gloydius) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences , Tropical Zoology, 2018
13. AZAR KHOSRAVANI, ESKANDAR RASTEGAR-POUYANI, NASRULLAH RASTEGAR-POUYANI, HAMZEH ORAIE & THEODORE J. PAPENFUSS, Resolving species delimitation within the genus Bunopus Blanford, 1874 (Squamata: Gekkonidae) in Iran using DNA barcoding approach , Zootaxa 4365 (4): 467–479; 2017
14. Hamzeh Oraie, Eskandar Rastegar-Pouyani, Azar Khosravani& Mohamad Ali Adibi, Identical Mitochondrial Haplotypes of Specimens from the Type Locality of Bufotes kavirensis (Andrén & Nilson, 1979) and B. variabilis (Pallas, 1769) (Anura: Bufonidae) from Iran , ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 70 (3): 297-303; , 2018
15. Hamzeh Oraie, Younes Sheikh, Eskandar Rastegar-Pouyani & Morteza Moadab, On the morphology of Teratoscincus microlepis NIkOlSky, 1900, from Iran , HERPETOZOA 31 (1/2) Wien, 30. Juni 2018
Research Journal
١٦. Sheikh Sh., Oraie H. and Rastegar-Pouyani E., Morphological Study of Sistan Snakes ,
17. Khosravani, A. Rastegar-Pouyani, N. Rastegar-Pouyani, Hosseinian Yousefkhani, S. S. and Oraie, H., “To be or not to be”, Lacerta mostoufii Baloutch, l976 (Squamata: Lacertidae) in Iran , Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) Vol.12, No.1, 141-143; 2016کتب و جزوات
١. توماس ویلمز، نصرالله رستگار پویانی (مترجم)، آذر خسروانی (مترجم)، حمزه اورعی (مترجم)، سوسماران دم تیغی: تاریخ طبیعی، نگهداری در اسارت، تولید مثل،افتخارات
١. دانش آموخته برتر دوره کارشناسی ارشد
٢. عضویت در بنیاد ملی نخبگانپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. یونس شیخ مطالعه فون مارهاي سيستان با تاکيد بر گونههای جنس Daudin, 1803) Eryx) شنبه ١ مهر ١٣٩٦
٢. خجسته ملک محمدی دستگردی مطالعه ریخت شناسی و مولکولی جمعیت های Gammarus pseudosyriacus در استان چهارمحال و بختیاری شنبه ١ مهر ١٣٩٦
٣. محمد خدابخشی سورشجانی مطالعه ریخت شناسی و مولکولی جمعیت های Gammarus pretzmanni در استان چهارمحال و بختیاری چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است