پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


کاوه پروانک

دانشیار

شیمی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

parvanak-ka@sci.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دکتری، شیمی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکتری، شیمی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، شیمی (محض و کاربردی)، دانشگاه مازندران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Kaveh Parvanak Boroujeni, Mansooreh Shahrokh, Kazem Kiani, Ahmad Farokhnia, Reyhaneh Kazemi, and Fariba Kheiri, Synthesis and Catalytic Application of Bimetallic and Trimetallic Magnetic Nanoalloys for the Preparation of Bis(indolyl)methanes ,
2. Kaveh Parvanak Boroujeni, Ahmad Farokhnia, Mansooreh Shahrokh & Mohsen Mobini, Investigation of catalytic, anti-bacterial, antioxidant, and DNA cleavage properties of bimetallic and trimetallic magnetic nanoalloys base on cupper , INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY 2018, VOL. 48, NO. 11, 521–529
3. Kaveh Parvanak Boroujeni & Fatemeh Asadi & Reyhaneh Kazemi & Abdulhamid Fadavi, Carbon nanotubes grafted with sulfonated polyacrylamide as a heterogeneous catalyst for the preparation of bis(indolyl)methanes , J Nanopart Res (2019) 21:151
4. Kaveh Parvanak Boroujenia,⁎, Zeinab Tohidiyanb, Hekmatollah Shahsanaeia, Zahra Lorigooinic, Abdulhamid Fadavid, Silver and palladium nanoparticles anchored to the core-shell Fe3O4@SiO2@ Al2O3 for catalytic aerobic oxidation of alcohols and apoptotic induction on MCF-7 cells , Inorganic Chemistry Communications 121 (2020) 108206
5. Kaveh Parvanak Boroujeni 1*, Zeinab Tohidiyan 2, Zahra Lorigooini 3, Zahra Hamidifar 1, Mohammad Mehdi Eskandari4, Co–Sn–Cu oxides/graphene nanocomposites as green catalysts for preparing 1,8-dioxo-octahydroxanthenes and apoptosis-inducing agents in MCF-7 human breast cancer cells ,
Research Journal
6. Kaveh Parvanak Boroujeni*, Zeinab Tohidiyan, Mina Mirzaei, Solar light degradation of organic dye pollutants and preparation of bis(indolyl)methanes using core-shell Fe3O4@SiO2@CuO nanocomposite , TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Accepted manuscript, 2021, DOI: 10.3906/kim-2104-43کتب و جزوات
١. كاوه پروانك، شيمي آلي،
٢. كاوه پروانك- بهمن تمامي، پلي استرهاي غير اشباع،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مینا میرزایی سنتز و شناسایی فتوکاتالیست های مس و روی در مقیاس نانو و بررسی عملکرد آنها در تخریب رنگ متیلن بلو دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠
٢. سحر کوهی سنتز چند جزیی موثر مشتقات تری آزول و بنزو پیران ها کاتالیز شده با نانو‎ کاتالیست های CuO/ZnO/Al2O3 و کربن نانوتیوب حامل پلی اکریل آمید سولفونه شده دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است