حسن ربانی

دانشیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03814424401-7; 2229

rabani-h@sci.sku.ac.ir & hasan.rabbani@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ترابرد کوانتومی در نانوساختارها
   ابررسانایی مزوسکوپیکسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. Esmaili E, Mardaani M, Rabani H , "Investigation of electronic transport through a ladder-like graphene nanoribbon including random distributed impurities " , Superlattices and Microstructures 113:110-117 (2018)
2. Marzieh J, Rabani H, Mardaani M , Spin-dependent electronic transport of a lengthy ladder-like magnetic nanoribbon , Journal of Magnetism and Magnetic Materials 465:270-277 (2018)
3. Rabani H, Mardaani M, Zarepour K, Ghomi F, The effect of long-range coulomb interaction on the phonon transport of an ionized mass-spring chain , Journal of Modern Research Physics 3:15-22 (2019)
4. Nadri F, Mardaani M, Rabani H , Semi-analytic study on the conductance of a lengthy armchair honeycomb nanoribbon including vacancies, defects, or impurities , chinese Physics B 28:017202-017202 (2019)
5. Musavi madani Z, Rabani H, Mardaani M, Signatures of driven magnons in electronic conductance of a magnetic nanowire , journal of magnetism and magnetic materials 502:166494-166494 (2020)
6. Nadri F, Mardaani M, Rabani H, Electronic conductance of a lengthy zigzag honeycomb nanotube including some surface-adsorbed molecules , Physica Scripta 95:045812-045812 (2020)
7. Marzieh J, Rabani H, Mardaani M, Semi-analytical investigation of electronic transport properties of a deformed simple cubic nanocrystal , Solid State Communications 314:113915-113919 (2020)
8. H. Rabani and M. Mardaani, A solvable model for spin-dependent electronic transmission of ferromagnetic nanowires , Solid State Communications 191, 35 (2014)
9. M. Mardaani and H. Rabani, Coherent electronic conductance of a nanowire in the presence of electron–phonon interaction , Physica status solidi (b), (2014)
10. M. Mardaani and H. Rabani, A solvable model for electronic transport of a nanowire in the presence of effective impurities , Superlattices and Microstructures, 159, 155 (2013)
11. H. Rabani, M. Mardaani and A Mazloom Shahraki, Analytical study of the ballistic transport of ladder-like graphene nanoribbons within the tight-binding approach , Superlattices and Microstructures, 159, 106 (2013)
12. M. Mardaani, H. Rabani, An analytical model for magnetoconductance of poly(p-phenylene)-like molecular wires in the tight-binding approach , Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 331, 28 (2013)
13. H. Rabani, M. Ghazavi and M. A. Shahzamanian, Relaxation and thermal conductivity of hot and thermal quasiparticles and Fermi liquid interactions in d-wave superconductors , Journal of Sciences Islamic Republic of Iran, 23, 269, (2012)
14. H. Rabani and M. Mardaani, Electron transport through an extended nano-ring in presence of magnetic field: an analytical approach , Solid State Sciences, 14, 1100 ( 2012)
15. M. Mardaani, H. Rabani and M. Keshavarz, Phonon transport properties of a mass-spring simple cubic nanocrystal within the harmonic approximation , Physica E, 44, 1342 (2012)
16. H. Rabani and M. Mardaani, Exact analytical results on electronic transport of conjugated polymer junctions: renormalization method , Solid State Communications, 152, 235 (2012)
17. M. Mardaani and H. Rabani, A. Esmaeili, An analytical study on electronic density of states and conductance of typical nanowires , Solid State Communications, 151, 928 (2011)
18. M. Mardaani and H. Rabani, Phonon scattering in harmonic model for a typical quantum wire , Solid State Communications, 151, 311 (2011)
19. Jalal Sarabadani, Fardin Kheirandish and H. Rabbani, Normal and lateral Casimir interactions between semi-infinite conductors in the presence of a dispersive medium, Morteza Soltani , Physical Review A, 82, 042512 (2010).
20. H. Rabani, F. Taddei, F. Giazotto and R. Fazio, Influence of interface transmissivity and inelastic scattering on the electronic entropy and specific heat of diffusive superconductor-normal metal-superconductor Josephson junctions , Journal of Applied Physics, 105, 093904 (2009).
21. H. Rabani, F. Taddei, O. Bourgeois, R. Fazio and F. Giazotto, Phase-dependent electronic specific heat in mesoscopic Josephson junctions , Physical Review B, 78, 012503 (2008).
Research Journal
22. Nadri F, Mardaani M, Rabani H , "Transmission coefficient of a lengthy ladder-like graphene nanoribbin connected to some additional benzene rings , Nanomeghyas 4:329-334 (2019)
23. Musavi madani Z, Rabani H, Mardaani M , The effect of thermal magnonic excitations on the electronic conductance of a magnetic nanowire " , journal of magnetism and magnetic materials 484:367-372 (2019)
24. Marzieh J, Rabani H, Mardaani M , The study of electronic conductance of a nanoribbon with square lattice including some impurities , Iranian Journal of Physics Research 19:109-115 (2019)
25. H. Rabani, M. Mardaani, Y. Alipour, A study of the electronic conductance in converting a polyacetylene into polystyrene oligomer , Iranian Journal of Physics Research 14 (2), 201 (2014)
26. H. Rabani, M. Mardaani, H. Vahid, Electronic transport properties of a multi-molecular chain of copper phthalocyanine , Journal of Science Kharazmi University 14 (2), 149 (2014)
27. H. Rabani and A. Mazloom, The Effect of Graphene Nano-ribbon Chirality on the Transmission Coefficient and Energy Gap , Journal of science Kharazmi university, 12, No. 4, 669 (2013)
28. M. Mardaani, H. Rabani and F. Aghababaei, The effect of position variation of an electrical charge or dipole on the electronic transport of a simple cubic nanocrystal , Iranian Journal of Physics Research, 13, No. 3, 303 (2013)
29. M. Mardaani, H. Rabani and Z. Baharloo, The effect of rotation of magnetic moment defects on the spin-dependent conductance of a ferromagnetic nanowire , Iranian Journal of Physics Research, 13, No. 2, 197 (2013)
30. H. Rabani, M. Mardaani and F. Soleymani-fard, The effect of Kohn anomalies on the phonon transport of a mass-spring chain , Iranian Journal of Physics Research, 13, No. 2, 125 (2013)
31. H. Rabani, M. Mardaani and S. Vosooghi-nia, An analytical study on electronic transport of typical nanotubes with square structure network , Iranian Journal of Physics Research, 12, No. 2, 169 (2012)
32. M. Mardaani , H. Rabani and S. Soleimani, Spin-dependent conductance of a typical fishbone-like nanostructure , Iranian Journal of Physics Research, 12, No. 2, 103 (2012)
33. M. Mardaani , H. Rabani and A. Mazloom, Electronic transport through a ladder nanostructure in the presence of network defects , Iranian Journal of Physics Research, 12, No. 1, 37 (2012)
34. H. Rabani, M. Mardaani and A. Esmaeili, The Effect of Dimerization Strength and Comb-like bond’s Hopping Energy on Electronic Conductance and Density of States of Typical Polyacetylene polymers , Iranian Journal of Physics Research, 11, No. 4, 405 (2011)
35. H. Rabani, M. Mardaani and M. Keshavarz, The effect of elastic and structural parameters on phonon transport and thermal properties of a simple cubic nanocrystal , Iranian Journal of Physics Research, 11, No. 4, 371 (2011)
36. M. Mardaani, H. Rabani and M. Keshavarz, The phonon and thermal properties of a ladder nanostructure , Iranian Journal of Physics Research, 11, No. 3, 287 (2011).
37. M.A. Shahzamanian, H. Yavary, H. Rabbani and S. Darvishi, Regeneralized London free-energy for high-Tc vortex lattices , Iranian Journal of Physics Research, 6, No. 3, 99 (2006).
International Conference
38. L. Ghaderipoor, M. Mardaani, E. Amooghorban, and H. Rabani, Phononic properties of a periodic nanostructure including vacuum gap in the presence of effective interatomic interactions , Phys. Rev. E 104, 034121 (2021).کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برتر در دانشگاه شهرکرد – 1380پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. اشرف السادات شریعتی اثر عوامل محیطی بر ترابرد الکترونی نانو سیم ها سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٢. مرضیه جمشیدی فارسانی وابستگی رسانش الکتریکی یک نانو بلور به تعداد و توزیع ناخالصی های الکتریکی و مغناطیسی در دمای غیر صفر پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨
٣. زهرالسادات موسوی مدنی اثر برانگیختگی های مگنونی بر رسانش الکترونی نانوساختارهای مغناطیسی چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٤. سمانه مقبل، اثر نقص های هندسی بر ترابرد الکترونی یک نانو نوار گرافنی
٥. خدیجه زارع پور، ضریب پاسخ یک نانو سیم قطبی در حضور اثرات پلاریتون
٦. مرضیه طالبی، اثر برهمکنش همسایگان دوم بر ترابرد الکترونی نانو ساختارها به روش ماتریس انتقال، اسفند ماه 1392.
٧. یوسف علی پور، بررسی ترابرد الکترونی پیوندهای مولکولی با استفاده از روش ماتریس انتقال، بهمن ماه 1392
٨. فاطمه سلیمانی فرد، بررسی ترابرد فونونی برخی نانو ساختارها به روش بازبهنجارش، دی ماه 1391
٩. فاطمه آقابابایی، تاثیر جهت‏گیری و قدرت دو قطبی الکتریکی روی رسانش الکتریکی نانو بلور مکعبی ساده، آبان ماه 1391
١٠. حمیده وحید، بررسی ترابرد الکترونی برای مولکول فتالوسیانین در حضور و غیاب اتم مس، آذر ماه 1391
١١. زهرا سبزوار، بررسی آثارسطحی برطیف فونونی و خواص گرمایی نانوساختارها، دی ماه 1390
١٢. آزاده مظلوم، محاسبه ی نوار انرژی، چگالی حالت ها و رسانش الکتریکی یک نانو نوار گرافن در حضور میدان الکتریکی آبان ماه 1390
١٣. سکینه وثوقی نیا، تاثیر نا‌خالصی الکتریکی بر نوار انرژی و رسانش الکتریکی یک نانولوله‌ی کربنی تک‌دیواره‌، مهر ماه 1390.
١٤. مهوش کشاورز، بررسی ترابرد فونونی و خواص گرمایی یک نانوساختار ، فروردین ماه 1390


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است