رودابه راوش

استادیار

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401- 2182

R.ravash@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی آزمایشگاهی بیان ژنها با تکنیک Real-time PCR
   بررسی شبکه های بین ژنی و بین پروتئینی
   متاآنالیز روی داده های پایگاه های اطلاعاتی
   انجام بررسی های high-throughput روی داده های میکرواری و داده های RNA-seq
   بررسی تجمع متابولیت ها در گیاهان دارویی تحت شرایط محیطی مختلف
   بررسی تنش های غیر زیستی در گیاهان زراعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Tavakoli F, Rafieiolhossaini M, Ravash R, Ebrahimi M., UV-B radiation and low temperature promoted hypericin biosynthesis in adventitious root culture of Hypericum perforatum. , Plant Signaling & Behavior. 2020 May 19:1764184.
2. Shahvali R, Shiran B, Ravash R, Fallahi H, Đeri BB. , Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on salt stress tolerance in GF۶۷۷ (peach×almond) rootstock , Scientia Horticulturae. 2020 Oct 15; 272:109535
3. Eshaghi M, Shiran B, Fallahi H , Ravash R, Banovic Deri B , Identification of genes involved in steroid alkaloid biosynthesis in Fritillaria imperialis via de novo transcriptomics , Genomics 1:1-13
4. Zinati Z, Nazari L, BAGNARESI P, Ravash R, In silico identification of transcription factors associated with the biosynthesis of carotenoids in corn (Zea mays L , BioTechnologia 98:41-51
5. Powell N, JI , Ravash R, Edlington , Dolferus R, Yield stability for cereals in a changing climat , Functional Plant Biology 39:539-552
6. Ravash R, Shiran B, Alavi A, Bayat F, Rajaei S, Zervakis G , Genetic variability and molecular phylogeny of Pleurotus eryngii species-complex isolates from Iran, and notes on the systematics of Asiatic populations , Mycological Progress 9:181-194
Research Journal
٧. شجاعی، س.، راوش، ر.، شیران، ب.، ابراهیمی، ا., شناسايي تعدادي از ژن‌هاي با الگوي بيان متفاوت بين ارقام مقاوم و حساس گندم در پاسخ به تنش خشکي با استفاده از روش متاآناليز , مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
٨. عرب، ک.، راوش، ر.، شیران، ب, بررسي بيان ژن‌هاي NAC۶ و NAC۱۰ بر روي گياه تراريخت و غير تراريخت برنج , مجله تحقیقات سلولی و مولکولی
٩. عرب، ک.، راوش، ر.، شیران، ب, بررسي بيان ژن هاي MYB۹۳ و MAD۸، در گياه برنج تراريخت و غيرتراريخت، تحت تنش خشکي , مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 10;6(2):33-42
١٠. مطلبي چالشتري ر، هوشمند س، شيران ب، فلاحي ح، راوش ر , ارزيابي و مقايسه کميت و کيفيت ترکيبات مواد موثره آويشن شيرازي (Zataria multiflora) و دو گونه Thymus در شرايط يکنواخت محيطي , مجله اکوفيتوشيمي گياهان دارويي 4:55-68
١١. عباسي ش، هوشمند س، ميرآخورلي ن، راوش ر , ارزيابي ويژگي هاي مورفولوژيک، ساختار کرک و ارتباط آنها با ميزان اسانس در چهار گونه آويشن (Thymus sp.) , مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر 34:859-869
١٢. راوش ر، شيران ب، ابراهيمي ا، هوشمند س, بررسي پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراريخت , مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 28:65-80
١٣. راوش ر، شيران ب، ابراهيمي ا، هوشمند س, بررسي بيان ژنS-like RNase در گندم و خويشاوندان وحشي آن تحت تنش خشکي , مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 5:27-38
١٤. راوش ر، شيران ب، علوي ع، زرواکيس ج , بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD , مجله علمي- پژوهشي علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 13:729-728کتب و جزوات
١. راوش، ر.، زینتی، ز.، اشرفی دهکردی، ا.، بيوانفورماتيک گياهي پیشرفته،
٢. راوش، ر.، زینتی، ز.، اشرفی دهکردی، ا.، بيوانفورماتيک گياهي مقدماتی،
٣. سرخه ک، خدامباشي م، حسيني چالشتري م، کوهي م، راوش ر، جنبه هاي به نژادي، فيزيولوژيکي و مولکولي تنش هاي غير زيستي،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سحر شجاعی شناسایی ژنهای موثر در تنش خشکی گندم با استفاده از روش متاآنالیز سه شنبه ١٥ مهر ١٣٩٩
٢. کبری عرب ررسی ناحیه پروموتری وعناصر تنظیمی ژن s-like RNase در گیاه برنج تراریخته تحت تنش خشکی یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است