راضیه مختاری دهکردی

استادیار

ارتباط تصویری

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03833230698

razieh.mokhtari@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ارتباط تصویری: تصویرسازی، گرافیک محیطی
   هنر جدید/ هنر چند رسانه ای
   رابطه طراحی لباس و هنر جدیدسوابق تحصیلی
   دکتری، هنرهای تجسمی، دانشگاه شاهد ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧

مقالات
International Journal
1. Manije Anvai, Majid Asadi Farsani ; Razieh Mokhtari Dehkordi , Diferenciación del cuerpo en el estilo de la ropa de las mujeres de Irán ,
2. Shila Sheedfar, Majid Asadi Farsani, Razieh Mokhtari Dehkordi , comparative Study of the Intuition in the Artist and the Psychological Process of Sublimation in the Creation of Artistic Work in Plato and Freud Viewpoints ,
3. mohammad mehdi Khezrian, Razieh Mokhtari Dehkordi, , The study And Assess Impact Of Dress Functionality In Symbiosis During The Post-Modern Art ,
4. Razieh Mokhtari Dehkordi, Ahmad Nadalian, Mohsen Marasy, The Nature of Time and Space in Multimedia Art Emphasizing Ilya Kabakov and Doug Eitkin Artwork ,
Research Journal
٥. راضیه مختاری دهکردی*، احمد نادعلیان، محسن مراثی, فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تأکید بر آثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان ,
٦. راضیه مختاری دهکردی*، احمد نادعلیان، محسن مراثی, فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تأکید بر آثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان ,
٧. راضیه مختاری دهکردی، احمد نادعلیان، محسن مراثی, ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون ,
Promotion Journal
٨. راضیه مختاری دهکردی، فائزه خوش صنعتی, نقش تعامل در طراحی لباس هوشمند در ارتباط با مخاطب ,
٩. راضیه مختاری دهکردی, تحلیل چگونگی تصویرسازی ادبیات اسطوره ای ,
١٠. راضیه مختاری دهکردی، مجید اسدی فارسانی, گرایش های طراحی لباس ,
١١. راضیه مختاری دهکردی، مجید اسدی فارسانی, بررسی رودوزی های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب با تاکید بر هنر شک بافی ,
١٢. راضیه مختاری دهکردی, خوانش زمان در هنر مینیمال، مفهومی و پسامفهومی ,
١٣. راضیه مختاری دهکردی, ارزیابی کاربست خلاقیت بر اساس الگوی اسکمپر در آثار دومین دوسالانه تصویرگری نیایش ,
١٤. راضیه مختاری دهکردی, شیوه بازنمایی دیداری و شنیداری فضا و زمان در آثار چند رسانه ای «رومن اوپالکا» ,
International Conference
١٥. Razieh Mokhtari Dehkordi, Sudabeh Malek, ABILITY TO ANIMATE PERSIAN TYPOGRAPHY IN COMPARISON WITH ENGLISH TYPOGRAPHY ,کتب و جزوات
١. راضیه مختاری دهکردی، اسطوره نگاری در تصویرگری کتاب کودک و نوجوان، نشر میراث هنر، سال 1400
٢. راضیه مختاری دهکردی، هنر چند رسانه ای: فضا و زمان در هنر جدید،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است