جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣


مسعود سبزواری

دانشیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

sabzevari@ipm.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   هندسه کارتان و مسئله هم ارزی
   خمینه های کوشی-ریمان
   هندسه دیفرانسیلسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، ریاضی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. P.J. Olver, M. Sabzevari, F. Valiquette, Normal forms, moving frames, and differential invariants for nondegenerate hypersurfaces in C^2 , J. Geom. Anal., (2023) 33:192, 46 pp
2. M. Sabzevari, Convergent normal form for five dimensional totally nondegenerate CR manifolds in C^4 , J. Geom. Anal., 31 (2021) 7900-7946
3. V. K. Beloshapka, M. Sabzevari, Homogeneous surfaces in C^4 associated with a 5-dimensional completely nondegenerate cubic model surface of CR type (1,3) , Russian J. Math. Phys., 27 (2020) 424-432
4. M. Sabzevari, A. Spiro, On the geometric order of totally nondegenerate CR manifolds , Math. Z., 296 (2020) 185-210
5. M. Sabzevari, Totally nondegenerate models and standard manifolds in CR dimension one , Bull. Iranian Math. Soc., 46 (2020) 973-986
6. M. Sabzevari, Biholomorphic equivalence to totally nondegenerate model CR manifolds , Annal. Mat. Pura Appl., 198, 2019, 1121-1163
7. M. Sabzevari, On the maximum conjecture , Forum Math., 30 (6), 2018, 1599-1608
8. J. Merker, M. Sabzevari, Cartan equivalence problem for 5-dimensional bracket-generating CR manifolds in C4 , J. Geom. Anal, 26 (4), 2016, 3194–3251
9. M. Sabzevari, Moduli spaces of model real submanifolds: two alternative approaches , Sci. China. Math., 58(11) 2015 2261--2278
10. M. Sabzevari, A. Hashemi, B. Alizadeh, J. Merker, Lie algebras of infinitesimal CR automorphisms of weighted homogeneous and homogeneous CR-generic submanifolds of C^N , FiloMat, 30 (6), 2016, 1387-1411
11. J. Merker, M. Sabzevari, Explicit expression of Cartan’s connection for Levi-nondegenerate 3-manifolds in complex surfaces and identification of the Heisenberg sphere , Central European J. Math. 10 5 (2012) 1801—1835
12. M. Aghasi, J. Merker, M. Sabzevari, Connections de Cartan-Tanaka effectives pour les hypersurfaces strictement pseudoconvexes M3 _ C2 de classe C 6 , C. R. Acad. Sci. Paris, Sr. I 349 (2011), 845—848
13. M. Aghasi, B. M.-Alizadeh, Joel Merker, M. Sabzevari, A Groebner basis algorithm for computing the cohomology of Lie super algebras , Adv. Appl. Cliff. Alg., 22 911--937, 2012
14. M. Sabzevari, A. Hashemi, B. M.-Alizadeh, J. Merker, Applications of differential algebra for computing the Lie algebras of infinitesimal CR-automorphism , Sci. China Math., 57(9) 2014, 1811-1834
15. M. Sabzevari, J. Merker, The Cartan equivalence problem for Levi-nonegenerate real hypersurfaces M3-C2 , Izvestiya: Math,78(6), 1158--1194, 2014.
16. M. Behboodi, M. Sabzevari, Modules satisfying the prime and maximal radical conditions , J. Commutative Algebra, 6(4) (2014), 505--524
17. M. Sabzevari, J. Merker, S. Pocchiola, Canonical Cartan connections on maximally minimal generic submanifolds M^5 in C^4 , Elect. Res. Announ. Math. Sci. (ERA-MS), 21 153-166, 2014
Research Journal
١٨. م. سبزواری, اثباتی کوتاه از حدس بیشینه در بعد کوشی-ریمان یک , پژوهش های ریاضی، جلد 6، شماره 1، 1399
International Conference
19. M. Sabzevari,  Holomorphic rigidity of totally nondegenerate CR manifolds, Invited Lecture , Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar), Moscow State Univ., Russia, 21th April 2021 (online)
20. M. Sabzevari, Cartan's theory of equivalence and its applications, Invited Lecture , Workshop on Geometry, PDE and Applications, IPM-Isfahan, 30-31 Dec. 2019 and 4 Jan., 2020.
21. M. Sabzevari, The maximum conjecture in length three , 50th Annual Iranian Math. Conf., Shiraz, August 2019
22. M. Sabzevari, Differential Algebra and CR Geometry (Invited Lecture) , sixth International workshop on differential algebra and related topics DART-VI (an embedding meeting of ICIAM 2015), Beijing (CNCC), 10--14 August 2015.
23. M. Sabzevari, Classification of real analytic generic CR-manifolds of real dimensions less than 5 , 45th annual Iranian Math. conference, University of Semnan, Semnan, 2014
24. M. Sabzevari, Computing symmetry Lie algebras of CR-manifolds (Invited Lecture) , Workshop on “Computational Differential Algebra and Related Topics”, School of Mathematics, IPM, Tehran, 2014
٢٥. م. سبزواری, حذف متغیرهای اضافی در فراگستری های متوالی , 37امین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، 1385
National Conference
26. M. Sabzevari, An illustrative example for the proof of the Beloshapka's maximum conjecture , 8th Iranian Seminar of Geometry and Topology, AmirKabir Univ. of Technology, December 2015
27. M. Sabzevari, Cartan equivalence problem for the 5-dimensional universal CR-model M5c-C4 , 7th Iranian Geometry and Topology seminar, Iranian Univ. Sci. Tech., Tehran, 2014
28. M. Sabzevari, On the Cartan equivalence problem and its applications , 5th Iranian Conference of Applied Math, Univ. Bu-Ali Sina, Hamedan, 2013
29. M. Sabzevari, M. Aghasi, A new interpretation of regular models , 4th Iranian Geometry and Topology seminar, University of Urmia, 2006کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مجتبی مولایی گهرویی نقص روش ابراگیموف در محاسبه قوانین پایستاری دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧
٢. زینب فارسی مدان فرم نرمال برای ابررویه‌های از نوع متناهی در C^۲ پنج شنبه ١ مهر ١٣٩٥
٣. زهره روستایی زانیانی مدل‌هایی جامع از خمینه‌های کشی-ریمان و جبرهای لی بینهایت کوچک آن‌ها پنج شنبه ١ مهر ١٣٩٥
٤. زهره قنبری عملگرهای چرن - موزر و مدل های چند جمله ای در هندسه کشی - ریمان دوشنبه ١ شهريور ١٣٩٥
٥. مژده محمدرحیم پناه محاسبه قوانین پایستگی معادلات ماکسول با استفاده از معادلات الحاقی جمعه ١ اسفند ١٣٩٣
٦. زهرا آقیل محاسبه رادیکال های ایده آل های متناهی مولد دیفرانسیلی به صورت اشتراک متناهی ایده آل های دیفرانسیلی منظم سه شنبه ١ مهر ١٣٩٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است