شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦


مجید ساریخانی

استادیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324411

sarikhanimajid@yahoo.com; sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   باستانشناسی دوران تاریخی
   باستانشناسی ساسانی و اوایل اسلام
   کتاب آرایی، نقاشی و کتیبه نگاری بر آثار هنری ایرانسوابق تحصیلی
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
١. مجيد ساريخاني، فرهنگ خادمي ندوشن، جواد نيستاني، سيد مهدي موسوي كوهپر,, مسکوکات عمربن العلاء و حکمه في طبرستان (2011) , مجله العلوم الانسانيه الدوليه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، شماره ۱۹، ۲، صص۳۹-55
٢. majid sarikhani, Archaeological data analyzed for Lar river catchments in Amol River in Sasanid and early Islamic periods(2013) , International Journal of Management and Humanity Sciences 2:765-777
Research Journal
٣. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر جلوه هاي آيات قرآني بر آثار فلزکاري ايران در دوران صفوي و قاجار با استناد به آثار فلزي موزه ملي ايران(1392) , پژوهشهاي باستانشناسي ايران، شماره 5، صص21-44
٤. مجيد ساريخاني, رزم افزارهاي ايران در دوران اسلامي با استناد به آثار هنري گنجينه اسلامي موزه ملي ايران (1392) , مجله تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 16، صص21-44
٥. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر جلوه هاي آيات الهي بر آثار هنري ايراني - اسلامي (1392) , مجله مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 16، صص 65-86
٦. مجيد ساريخاني، محمود حيدريان، شهرام پارسه, بررسي و تحليل الگوي استقرار محوطه هاي ساساني در دشت ميانكوهي سنقر و كليايي , پژوهشهاي باستانشناسي ايران،شماره 10، شماره1395، 101-120
٧. مجيد ساريخاني، اكبر شريفي نيا، احمدي(1394)،, بررسي و تحليل نقش‌مايه‌هاي ايراني ـ اسلامي گچ‌بري‌هاي امامزاده عبدالله اراک , مجله تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 18، صص155-174
٨. مجيد ساريخاني، اكبر شريفي نيا، قنبري(1391)،, نگاهي نو به قلعه ميرغلام هاشمي با توجه به عناصر سازنده بنا(قلعه يا کاروانسرا) , پژوهشهاي باستانشناسي ايران، شماره 2، صص161-173
٩. اکبر شریفی نیا، مجید ساریخانی، عباس دولتیاری، قائمی(1395)،, شناخت و بررسي مضامين و نقوش تزييني سنگ قبور شهرستان دره‌شهر در استان ايلام , مجله هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي-دانشكده هنرهاي زيياي دانشگاه تهران، شماره 21، صص23-35
١٠. محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده، مجید ساریخانی، امان ا... فتح نیا(1392), ارزيابي الگوهاي مکاني-زماني محوطه هاي باستاني شهرستان سنقر و کليايي در GIS , مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، شماره 45، صص 47-64
Promotion Journal
١١. اكبر شريفي نيا، مجيد ساريخاني(1395), ریشه یابی نقش مایه های تزئینی در گچبری های امامزاده کرار اصفهان , دو فصلنامه مطالعات باستانشناسي دوران اسلامي، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1395، 59-69
١٢. مجيد ساريخاني، پريسا ناصري, تحليلي بر جايگاه تاريخي هرسين در دوران ساساني(1394) , مطالعات ايراني، شماره 28، صص153-172
١٣. مجيد ساريخاني و حسن هاشمي زرج آباد، محمود طاووسي, نقش قرآن کريم در آفرينش هنري و شيوه هاي مختلف هنر کتاب آرايي در تمدن اسلامي ايران (1393) , نگارينه هنر اسلامي، شماره، صص6-18
١٤. اكبر شريفي نيا، مجيد ساريخاني, بررسي و تحليل قلعه پوراشرف شهرستان دره شهر(1394) , مجله اثر، شماره 71، صص67-84
١٥. حميد محمدي، مجيد ساريخاني، ياسر مرداني , تنگه بهرام چوبين و مجموعه آثار تاريخي آن (1393) , فرهنگ ايلام، 15، 78-94
١٦. مجید ساریخانی, عناصر معماری پایدار در باغ سیف الدوله شهرستان ملایر(1395)، , پژوهش در هنر و علوم انسانی، شماره 2، اسفند 95، صص 1-8
١٧. عليرضا خسروزاده، مجيد ساريخاني، زهره نكويي, محوطه هاي نويافته ساساني بخش ميانكوه شهرستان اردل چهارمحال و بختياري (1395) , جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسلام ، شمار1، صص71-84
١٨. مجيد ساريخاني ، اكبر شريفي نيا ، ندا قنبري , چهار طاقي سرخ آباد: عبادتگاهي ساساني-اسلامي(1391) , دوفصلنامه علمي و ترويجي جلوه هنر، شماره8، صص21-29
١٩. مجيد ساريخاني، سيد مهدي موسوي كوهپر, شرايط زيست محيطي و معماري بومي شهرستان آمل(1392) , دوفصلنامه مطالعات هنر بومي، شماره1، صص119-134
٢٠. مجيد ساريخاني و حسن هاشمي زرج آباد(1393), پژوهشي تحليلي بر کتيبه نگاري آيه الکرسي بر آثار هنري ايران , نگارينه هنر اسلامي، شماره 3، صص70-79
٢١. مجید ساریخانی، اکبر شریفی نیا، قنبری، احمدی, مطالعه تزيينات كتيبه نگاري مناره هاي دوره سلجوقي(1395) , تحقيقيات نوين باستانشناسي، شماره1، 1-24
٢٢. مجید ساریخانی, هنر منبت کاري لاهيجان در دوران صفوي(1394) , گیلان ما، شماره 56، صص80-76
٢٣. مجید ساریخانی, نقاشي قهوه خانه اي و هويت ايراني(1393) , کیمیای نقش، شماره1، 48-52
٢٤. مجید ساریخانی، شريعتي كمال آبادي , «جلوه هاي آيات سوره ياسين بر آثار هنري ايران در دوران اسلامي»(1393) , نشریه بشارت، شماره 16، صص72-76
International Conference
٢٥. مجيد ساريخاني(1392)،, شاهنامه و نقش آن در هنر سلجوقي , دومين همايش بين المللي فرهنگ و تمدن ايران در دوره سلجوقيان ، تهران
٢٦. مجيد ساريخاني، اكبر شريفي نيا, شاهنامه و نقش آن در شکل گيري حوزه فرهنگي - هنري خليج فارس در دوره قاجار (1392)، , دومين هنايش بين المللي خليج فارس چالش ها و فرصتها، بوشهر
٢٧. مجيد ساريخاني، , بحران هويت در فرهنگ و هنر ايران دوره قاجار بر اساس مطالعات باستانشناسي(1391)، , اولين کنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شکل گيري هويت ملي، شيراز
٢٨. مجيد ساريخاني, ژوهشي تحليلي بر جلوه هاي آيات الهي بر حليه اي از دوره قاجار (1391)، , همايش بين المللي دين در آينه هنر، همدان
٢٩. مجيد ساريخاني, قلمدان و نقش آن در خوشنويسي و کتابت قرآن (1391)، , همايش بين المللي دين در آينه هنر، همدان
٣٠. مجيد ساريخاني, گچبري هاي قلعه شيخ سيراف و بنيادهاي تمدني خليج فارس (1391)، , سومين همايش بين المللي خليج فارس تاريخ فرهمگ و تمدن، تهران
National Conference
٣١. ساريخاني م، مرادي س (1392), عشاير بختياري و امنيت فرهنگي , اولين همايش عشاير، نظم و امنيت ملي، اردبيل
٣٢. ساريخاني م، مرادي س(1392)،, مهاجريت و نقش آن در زندگي هنري عشاير , اولين همايش ملي هشاير، نظم و امنيت ملي ، اردبيل
٣٣. مجيد ساريخاني(1392)،, بازنمايي مولفه هاي هويت ايراني اسلامي در فضاي مجازي , همايش ملي فضاي مجازي و هويت، تهران
٣٤. ساريخاني م، حيدريان م، خسرو زاده ع(1392)،, "بررسي باستانشناختي سقانفارهاي شهرستان آمل , همايش باستانشناسي، هنر، فرهنگ و تمدن اسلامي ايران، تهران
٣٥. مجيد ساريخاني"(1392)،, فلسفه زيبايي شناسي قرآن کريم از نگاه هنر کتاب آرايي در تمدن اسلامي ايران , همايش مباحث باستانشناسي هنر،فرهنگ و تمدن اسلامي ، تهران
٣٦. مجيد ساريخاني(1392)،, بررسي اعتبار سنجي و تحليل هنر کتاب آرايي نسخه خطي 997ه.ق. فرهاد و شيرين وحشي بافقي در موزه ملي ايران , مباحث باستانشناختي هنر فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران
٣٧. محمودي ز، جمشيديان نجف آبادي س، ساريخاني م(1392)،, بررسي اعتقادات ارامنه با توجه به مضمون و محتواي فرش فريدن , همايش ملي باستانشناسي ايران
٣٨. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر تحولات سياسي طبرستان در زمان امام رضا ع , همايش ملي علمي و پژوهشي آموزه هاي سياسي امام رضا ع
٣٩. مجيد ساريخاني(1392)،, معماري اسلامي ايراني قم در قرن 8 ه.ق. با استناد به آثار هنري موزه ملي ايران , همايش ملي الگوي معماري و شهرسازي اسلامي ايراني، قم
٤٠. مجيد ساريخاني, تمثيل و نمادهاي بهشت در هنر اسلامي ايران (1392)، , همايش قرآن کريم و هنر ، قم
٤١. مجيد ساريخاني, مباني و شاخص هاي هويت ايراني اسلامي با استناد به آثار هنري(1392)، , همايش الگوي هويت اسلامي ايراني در چشم انداز 1415، تهران
٤٢. مجيد ساريخاني, هنر اسلامي در زندگي شهري: کتيبه هاي قرآني بر نماهاي بناهاي اسلامي شهر اصفهان (1392)، , اولين همايش سراسري پروژه اسلام در زندگي شهري، اصفهان
٤٣. مجيد ساريخاني, پژوهشي تطبيقي در نامهاي جغرافيايي فرشوادگر، طبرستان و مازندران در متون اسلامي (1391)، , پنجمين همايش ملي نام هاي جغرافيايي، تهران
٤٤. مجيد ساريخاني، عليرضا خسروزاده، محمود حيدريان, قشم و توسعه گردشگري طبيعي: راهکارهايي براي جاذبه زئومورفولوژيکي گنبد نمک (1391)، , همايش ملي قشم
٤٥. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر سکه هاي حکام عباسي طبرستان (1391)، , همايش ملي هنر طبرستان(گذشته و حال) ، مازندران
٤٦. مجيد ساريخاني, مکانيابي شهر زنان به عنوان يک جاذبه گردشگري با رجوع به خمسه نظامي و شاهنامه فردوسي (1391)، , نخستين همايش ملي گردشگري ادبي، تهران
٤٧. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر روابط فرهنگي و هنري ايران و هند در دوره صفويه (1391)، , همايش ملي بررسي پيوندهاي فرهنگي و ادبي ايران و هند، همدان
٤٨. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر خوشنويسي و کتيبه هاي گنبد سلطانيه (1391)، , همايش ملي سلطانيه، سلطانيه
٤٩. مجيد ساريخاني, عناصر تزييني هنر قرآني بر فلزکاري ايراني: کتيبه ها، مضامين و عملکردها (1391)، , همايش جايگاه و منزلت قرآن کريم در هنر اسلامي، تهران
٥٠. مجيد ساريخاني, گردشگري فرهنگي شهرستان ملاير : توسعه راهکارها و مولفه ها (1390)، , اولين همايش گردشگري اقتصاد و بازاريابي، زابل
٥١. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر معيارهاي حيات طيبه با توجه به آثار هنري ايران در دوران اسلامي (1390)، , اولين همايش منطقه اي حيات طيبه، ايرانشهر
٥٢. همايش ملي دين، دانشگاه و علوم انساني، مازندران, هنر کتاب آرايي و نقش آن در تمدن اسلامي ايران با محوريت قرآن (1390)، ,
٥٣. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر کتيبه هاي جامه فتح و آيه الکرسي و رابطه آن با سلامت فردي(1390)، , دومين همايش سراسري قرآن پژوهي و طب، زنجان
٥٤. مجيد ساريخاني, جلوه هاي آيه 97 سوره نحل بر آثار هنري و نقش آن در کاربردي نمودن حيات سالم در فرهنگ و تمدن اسلامي ايران (1390)، , همايش دين، دانشگاه و علوم انساني، مازندران
٥٥. مجيد ساريخاني, پژوهشي تحليلي بر خوشنويسي قاليچه هاي سجاده اي دوران صفويه و قاجاريه (1390)، , همايش ملي هنر اسلامي، بيرجندکتب و جزوات
١. مجید ساریخانی، محمد رضا کارگر، کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران، چاپ دوم، 1395، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)
٢. مجيد ساريخاني و حسن هاشمي زرج آباد، نگارگري ايران در دوره قاجار "، مشهد: انتشارات دانشگاه بيرجند، 1393
٣. مجيد ساريخاني و محمدرضا كارگر، کتاب آرايي در تمدن اسلامي ايران " چاپ اول، 1390، تهران: انتشارات سمت
٤. مجيد ساريخاني، جلوه هاي آيات الهي بر آثار هنري ايران " ، تهران: موزه ملي ايران، 1389
٥. مجيد ساريخاني، ايران و راه ابريشم به روايت آثار موزه ملي ايران (راه ابريشم و تحولات هنري ايران در دوران اسلامي) ، تهران: موزه ملي ايران، 1389
٦. مجيد ساريخاني، بررسي باستانشناسي، معماري و شهرسازي شهرستان ملاير در دوره قاجار، ملاير، علم گستر، 1382افتخارات
١. - پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – 1393

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است