یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦


علی شفیع زاده

استادیار

علوم ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

shafizadeh_110@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کنترل¬حرکتی و مربوط به زمان پیش دوره و تاثیر آن برعملکردحرکتی حین زمان واکنش
   بررسی تاثیر پیش¬وره¬های مختلف بر زمان¬واکنش ساده و انتخابی
   ارزیابی¬تواناییهای مهارتی نوجوانان مدارس فوتبال
   استعدادیابی درفوتبال
   هنجاریابی توانایی های مهارتی برای نوجوانان مدارس فوتبال
   رتبه بندی مدارس فوتبال
   بررسی تواناییهای روانشناختی نوجوانان ورزشکار
   بررسی¬خلق و خوی ورزشکاران دررشته ورزشی تنیس¬روی میز و والیبال
   بررسی وضعیت انگیزش معلمان مرد تربیت بدنی و خلق و خوی آنان در شرایط رقابتیسوابق تحصیلی
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. کسب بالاترین امتیاز بین متقاضیان بورس اعزام به خارج وزارت علوم سال85-86
٢. معدل الف در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
٣. رتبه دوم فارغ التحصیلی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه اصفهان 1377
٤. رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران1379

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است