پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢


احسان شهبازی

دانشیار

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

es.shahbazi@gmail.com eh_shahbazi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اصلاح گیاهان برای تنش های محیطی و اصلاح گیاهان دانه روغنی (کلزا-منداب)
   تولید لاین های هاپلوئید و دابل هاپلوئید در گیاهان
   به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان داروییسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. E. Shahbazi, B. Safipor, K. Saeidi, and P. Golkar. (2022), Responses of Nigella damascena L. and Nigella sativa L. to drought stress: Yield, fatty acid composition and antioxidant activity. Journal of Agricultural Science and Technology ,
2. Narjes Seifipour Naghneh, Fariba Rafiei, Ehsan Shahbazi & Mohammad Mehdi Gheisari.(2021). , Chemical bioactive profile of mountain celery as affected by vegetative stages. Natural Product Research ,
3. Ehsan Shahbazi · Shima Jamei · Ali Akbar Meratan · Payam Pour Mohammadi. (2021), Effect of salt stress on some physio-biochemical traits and antioxidative enzymes of two Brassica species under callus culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture ,
4. Sina Fallah , Soroosh Mouguee , Maryam Rostaei , Zohrab Adavi , Zahra Lorigooini , Ehsan Shahbazi (2020), Productivity and essential oil quality of Dracocephalum kotschyi under organic and chemical fertilization conditions ,
5. Maryam Zafar-Pashanezhada , Ehsan Shahbazia, Pooran Golkarb , Behroz Shirana (2020), Genetic variation of Eruca sativa L. genotypes revealed by agro-morphological traits and ISSR molecular markers ,
6. E.Shahbazi (2019), Genotype selection and stability analysis for seed yield ofNigella sativa using parametric and non-parametric statistics , Scientia Horticulturae
7. P. Golkar, E. Shahbazi, M. Nouraein (2017), Combining ability × environment interaction and genetic analysis for agronomic traits in safflower (Carthamus tinctorius L.): biplot as a tool for diallel data , Acta agriculturae Slovenica
8. B. Khalili-Moghadam, T. Jamili, H. Nadian, E. Shahbazi (2015), Influence of Sugarcane Mulch on Sand Dune Stabilization in Khuzestan, Iran , Iran Agricultural Research
9. B. Khalili-Moghadam, M. Jabarifar, M. Bagheri, E. Shahbazi (2015), Effects of land use change on soil splash erosion in the semi-arid region of Iran , Geoderma
10. E. Baharan, P. Pormohammadi, E. Shahbazi, Z. housaeini (2015), Effects of some plant growth regulators and light on callus induction and explants browning in date palm (Phoenix dactylifera L.) in vitro leaves culture , Iranian Journal of Plant Physiology
11. E. Shahbazi, A. Arzani, G. Saeidi (2011), EFFECTS OF NaCl TREATMENTS ON SEED GERMINATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CANOLA (BRASSICA NAPUS L.) CULTIVARS , BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY
12. E. Shahbazi, G. Saeidi (2007), Genetic analysis for yield components and other agronomic characters in safflower( Carthamus tinctorius L.) , GENETIC and BREEDING
Research Journal
١٣. حکیمه حسن زاده، احسان شهبازی، شهرام محمدی، کرامت اله سعیدی (1398), ارزيابي شاخصهاي تحمل به تنش خشکي جهت انتخاب ژنوتيپهاي برتر در سياه دانه , توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي (پذیرش)
١٤. محمد رضا رییسی، احسان شهبازی، علیرضا شافعی نیا (1398), بررسي عملکرد دانه و اجزا عملکرد لاينهاي مختلف دابل هاپلوئيد کلزا تحت شرايط خشکي , تنشهای محیطی در علوم زراعی (پذیرش)
١٥. اصغر زورآبادی، مجتبی نادری، اصغر عابدی، امین لطفعلیان، احسان شهبازی (1398), مقايسه فني سه روش برداشت نيمه مکانيزه، مکانيزه چند مرحله‌اي و مکـانيزه تـک مرحلـه‌اي (کمبـاين) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوي (شهرستان جوين) , تحقيقات سامانه ها و مکانيزاسيون کشاورزي (پذیرش)
١٦. نجمه فرهودی، محمد رضا صالحی، فتانه یاری، احسان شهبازی (1398), بررسي اثر خشک و تر انبارماني گل بريدني سوسن دورگه رقم سبدازل در شرايط اتمسفر تعديل يافته مجهول , فناوري توليدات گياهي
١٧. نجمه فرهودی، محمد رضا صالحی، فتانه یاری، احسان شهبازی (1397), اثر اسانسهاي گياهي مرزه،آويشن، ليموترش و ۸-هيدروکسي کينولين سيترات بر عمر گلجايي گل بريدني سوسن دروگه رقم سبدازل تحت شرايط انبارداري خشک و مرطوب , توليدات گياهي
١٨. محمد مرادی، مهدی سلطانی، احسان شهبازی (1396), بررسي رابطه عملکرددانه و صفات وابسته درارقام کلزاي بهاره با استفاده ازروشهاي آماري چند متغيره , پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي
١٩. احسان شهبازی، خلیل عالمی سعید، افشین صلواتی، نسیم غلامی، پوراندخت گلکار (1396), بررسي پايداري ژنتيک گياهچه هاي حاصل از کشت بافت برخي از رقم هاي خرما با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره , علوم باغباني ايران
٢٠. فاطمه فرامهر، بیژن خلیلی مقدم، احسان شهبازی (1394), مقايسه کارايي انواع مالچ سازگار با طبيعت در تثبيت ماسه هاي روان اهواز , نشريه پژوهشهاي خاک (علوم خاک و آب)
٢١. احسان شهبازی، پوراندخت گلکار (1394), تاثير تنش شوري بر ميزان فعاليت آنتي اکسيدان ها و رشد گياهچه در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ , فرآيند و کارکرد گياهي
٢٢. تارا جمیلی، بیژن خلیلی مقدم، احسان شهبازی (1394), بررسي ظرفيت نگه داشت آب مالچ هاي نيشکري براي تثبيت شن هاي روان اهواز , نشريه آب و خاک
٢٣. بیژن خلیلی مقدم، زهرا قربانی، احسان شهبازی (1393), مطالعه آزمايشگاهي اثر شوري و قليائيت، شيب و شدت بارش بر نرخ فرسايش پاشماني خاک در خاک هاي منتخب استان خوزستان , مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاککتب و جزوات
١. احسان شهبازی، حل مسائل طراحي آزمايشهاي کشاورزي، پیام دانشگاهافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. کوروش احمدی ارزیابی صفات مختلف زراعی و میزان اسانس در برخی ژنوتیپ‌های گیاه سیاه‌دانه سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
٢. حکیمه حسن زاده ارزیابی اثر تنش خشکی بر صفات زراعی و مقدار روغن در برخی ژنوتیپ های گیاه سیاه دانه یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
٣. علی شیرعلی براورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات مختلف در بادمجان با استفاده از طرحNC۱ سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨
٤. الهام دهقان بهینه سازی ریزازدیادی گیاه گل سنگ در شرایط کشت درون شیشه ای چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧
٥. مریم ظفرپاشانژاد ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های مختلف منداب با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی ISSR شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٧
٦. نرجس سیفی پور تاثیر مراحل مختلف رشدی بر روی میزان ترکیبات موثره دارویی کرفس کوهی یکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است