دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣


حمید شایان پور

دانشیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401-7

h.shayanpour@sci.sku.ac.ir, h.shayanpour@gmail.com, h.shayanpour@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   جبرهای باناخ، جبرهای تابعی باناخ، جبرهای توپولوژیک، پیوستگی خودکار همریختی ها، n-همریختی ها و مدول همریختی ها، نظریه نقطه ثابت در فضاهای متریک و متریک احتمالسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، ریاضی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
١. Hamid Shayanpour , Peyman Ahmadi , Asiyeh Nematizadeh, Some fixed point theorems of (?‎,?,p)-contractive ‎mappings in Menger probabilistic metric spaces with r-distance , سيستم هاي مختلط و غيرخطي
2. Hamid Shayanpoura,, Asiyeh Nematizadeha , Zohre Heidarpour, Some results on fixed point and coupled fixed point theory in partially ordered fuzzy like (quasi) metric spaces ,
3. HAMID SHAYANPOUR AND ASIYEH NEMATIZADEH, Common fixed point theory in modified intuitionistic probabilistic metric spaces with common property (E.A.) ,
4. Zohre Heidarpour, Esmaeil Ansari-Piri, Hamid Shayanpour, Ali Zohri, A class of certain properties of approximately n-multiplicative maps between locally multiplicatively convex algebras ,
5. Hamid Shayanpour, Noha Eftekhari, Mohammad Husein Labbaf Ghasemi, Fixed Point Theory On Contraction Admitting Center Mappings , preprint
6. ASIYEH NEMATIZADEH, HAMID SHAYANPOUR, Some results on coupled fixed point and fixed point theory in partially ordered probabilistic like (quasi) Menger spaces , submitted
7. Hamid Shayanpour, M. Shams, A. Nematizadeh, Best proximity point results on star shaped sets in Fuzzy Banach spaces , submitted
8. Hamid Shayanpour, M. Shams, A. Nematizadeh, Fixed point theory for Ciric-type-generalized '-probabilistic contraction in probabilistic Menger spaces , submitted
9. Hamid Shayanpour, A. Nematizadeh, COMMON FIXED POINT THEORY IN MODIFIED INTUITIONISTIC PROBABILISTIC METRIC SPACES WITH COMMON PROPERTY (E.A.) , submitted
10. Zohre Heidarpour, Hamid Shayanpour, Esmaeil Ansari-piri, Ali Zohri, A class of certain properties of approximately n-multiplicative maps between locally multiplicatively convex algebras , Int. J. Nonlinear Anal. Appl., Accepted
11. Hamid Shayanpour, MODULE HOMOMORPHISMS FROM FRECHET ALGEBRAS , Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Accepted
12. HAMID SHAYANPOUR, ASIYEH NEMATIZADEH, A NOTE ON THE PAPER “FIXED POINT THEOREMS FOR WEAKLY INWARD MULTIVALUED MAPPING AND THEIR RANDOMIZATION” , Mathematical Analysis and Optimization,Vol. 1, No. 1 (2016), 25–28.
13. Hamid Shayanpour, SOME RESULTS ON COMMON BEST PROXIMITY POINT AND COMMON FIXED POINT THEOREM IN PROBABILISTIC MENGER SPACE , J. Korean Math. Soc. 53 (2016), No. 5, pp. 1037–1056
14. Hamid Shayanpour, Asiyeh Nematizadeh, Some results on common best proximity point in fuzzy metric spaces , Bol. Soc. Paran. Mat. (3s.) v. 35 2 (2017): 177–194.
15. M. Shams, Hamid Shayanpour and F. Ehsanzadeh, Some Fixed Point Results in Dislocated Probability Menger Metric Spaces , Bol. Soc. Paran. Mat. (3s.) v. 35 2 (2017): 69–81.
16. Hamid Shayanpour, A. Nematizadeh, SOME FIXED POINT RESULTS FOR GENERALIZED '-FUZZY CONTRACTION IN FUZZY METRIC SPACES , Acta Universitatis Apulensis,47/2016
17. Hamid Shayanpour, Maryam Shams, Asiyeh Nematizadeh, Some results on best proximity point on star-shaped sets in probabilistic Banach (Menger) spaces , Fixed Point Theory and Applications (2016) 2016:13
18. E. ANSARI-PIRI, Hamid SHAYANPOUR AND Z. HEIDARPOUR, Approximately $n$-multiplicative and approximately additive functions in normed algebras , Volume 7 Issue 1(2015), Pages 12-19
19. Hamid Shayanpour, E. Ansari-PiriZ. Heidarpour, A. Zohri, Approximately n-Multiplicative Functionals on Banach Algebras , Mediterranean Journal of Mathematics 15:1-16
20. Hamid Shayanpour, T. Ghasemi Honary, M. Hashemi , Certain Properties of n-Characters and n-Homomorphisms on Topological Algebras , Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 21:1-15
21. Hamid Shayanpour, RING N-HOMOMORPHISMS BETWEEN TOPOLOGICAL ALGEBRAS-* , Acta Universitatis Apulensis 39:321-328
22. Taher G. Honary, Hamid Shayanpour, Automatic continuity of n-homomorphisms between topological algebras , Bull. Australian Math. Soc. 83 (2011), 389-400
23. Taher G. Honary, M. Najafi Tavani, Hamid Shayanpour, AUTOMATIC CONTINUITY OF n-HOMOMORPHISMS BETWEEN FRECHET ALGEBRAS , Quaestiones Mathematicae, 34:2, 265-274
24. Taher G. Honary, Hamid Shayanpour, AUTOMATIC CONTINUITY OF N-HOMOMORPHISMS BETWEEN BANACH ALGEBRAS , Quaestiones Mathematicae, 33:2, 189-196
National Conference
25. Maryam Shams, Hamid Shayanpour and Shahnaz Jafari, Coupled best proximity points in order probabilistic Menger spaces , 8.th International Congress of Mathematics and Applications
٢٦. حمید شایان پور، آسیه نعمتی زاده، زهره حیدر پور, نتایجی در نظریه نقطه ثابت و نقطه ثابت توام در فضاهای متریک‌وار فازی (شبه متریک‌وار فازی) مرتب , هشتمین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردها
27. E. Ansari -Piri, H. Shayanpour and Z. Heidarpour, AUTOMATIC CONTINUITY OF APPROXIMATELY n-MULTIPLICATIVE MAPS BETWEEN NORMED ALGEBRAS , The 21th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications
28. H.shayanpour, Z. Heidarpour, ALMOST n-HOMOMORPHISM MAPS , The 2nd Regional conference on Mathematics And Applications Payame Noor university
29. H. shayanpour, A. Nematizadeh, Fixed point for Ciric-type-generalized φ-probabilistic contraction maps in probabilistic Menger spaces , 46th Annual Iranian Mathematics Conference
30. H. shayanpour, A. Nematizadeh, Pseudospectrum and condition spectrum in non-unital Banach algebras , 45th Annual Iranian Mathematics Conference
31. M. Shams, F. Ehsanzadeh, H. Shayanpour, Some fixed point results in dislocated probabilistic quasi Menger space , 45th Annual Iranian Mathematics Conference
32. Hamid Shayanpour, M. S. Hashemi, SOME PROPERTIES OF N-CHARACTERS , 42nd Annual Iranian Mathematics Conference
33. Hamid Shayanpour, A. Nematizadeh, Common Fixed point theory in modified intuitionistic probabilistic metric spaces with common property (E.A.) , 47th Annual Iranian Mathematics Conference
34. Hamid Shayanpour, Star ring n-homomorphisms between topological algebras , 19th Mathematical Seminar On the Analysis and its applicationsکتب و جزوات
١. حمید شایان پور، نها افتخاری، مسائلی در آنالیز مختلط، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهانافتخارات
١. رتبه یک دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم تهران
٢. رتبه یک آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۸۵ با ۷۶ نفر شرکت کننده در دانشگاه تربیت معلم تهرانپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. نگاشت های تقریبا ضربی حافظ طیف روی جبرهای باناخ سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٣
٢. تعمیم طیف در جبرهای باناخ مختلط یکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٣
٣. نقاط انطباق و ثابت مشترک نگاشت های انقباضی غیر خطی در فضاهای متریک مرتب و تعمیم یاقته شنبه ١٥ تیر ١٣٩٢


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است