مجید طهرانی

دانشیار

فرش

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03833230698

mtehrani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   منسوجات فنی
   کامپوزیتهای پلیمری
   رنگرزی سنتی
   رنگزاهای طبیعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. M. Kamali Moghaddam, M. Ghanbari Adivi, M. Tehrani, Effect of Acids and Different Mordanting Procedures on Color Characteristics of Dyed Wool Fibers Using Eggplant Peel (Solanum melongena L) , Progress in Color Colorants and Coating, Vol. 12, 2019
2. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Mohammad Hadi Rajabzadeh, Effects of plies stacking sequence and fiber volume ratio on flexural properties of basalt/nylon-epoxy hybrid composites , Fibers and Polymers , 4, 2015, PP918-925
3. Hooshang Nosraty, Majid Tehrani-Dehkordi, Mahmood Mehrdad Shokrieh, Giangiacomo Minak, Intraply hybrid composites based on basalt and nylon woven Fabrics: tensile and compressive properties , Iranian Journal of Materials Science & Engineering, 1, 2015, PP1-11
4. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Mahmood Mehrdad Shokrieh, Giangiacomo Minak, Daniele Ghelli , The influence of hybridization on impact damage behavior and residual compression strength of intraply basalt/nylon hybrid composites , Materials and Design, 43, 2013, PP283–290
5. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Mahmood Mehrdad Shokrieh, Giangiacomo Minak, Daniele Ghelli , Low Velocity Impact Properties of Intra-ply Hybrid Composites Based on Basalt and Nylon Woven Fabrics , Materials and Design, 31, 2010, PP3835–44
Research Journal
٦. مجید طهرانی، هوشنگ نصرتی، محمود مهرداد شکریه, شبيه¬سازي ضربه سرعت پايين بر روي کامپوزيتهاي مرکب درون لايه¬اي تقويت شده با الياف ترد و انعطاف-پذير , روشهای عددی در مهندسی، جلد 1 سال 1392
٧. مجید طهرانی، سید هژیر بهرامی، رضا ناطقی, تاثير پارامترهاي مختلف بر خواص ضربه پاندولي کامپوزيت هاي شبه همسانگرد اپوکسي تقويت شده با الياف بازالت و شيشه , مواد پیشرفته در مهندسی، جلد سوم، سال 1393
٨. مجید طهرانی, مدل سازي عددي رفتار خمشي کامپوزيتهاي هيبريد درون لايه اي با استفاد از روش المان محدود , علوم و فن آوري کامپوزيت جلد 4 سال 1394
٩. سهیلا احمدی، هوشنگ نصرتی، مجید طهرانی, تاثير خمش بر آسيب ايجاد شده در کامپوزيت هاي خالص و هيبريد تقويت شده با الياف ترد و انعطاف پذير , مکانيک سازه ها و شاره ها، جلد 1، سال 1395
١٠. مجید طهرانی، هوشنگ نصرتی، علی لرک, بررسي مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزيتهاي هيبريد بين لايه اي و درون لايه اي تقويت شده با پارچه بازالت/ نايلون , مواد پیشرفته در مهندسی، جلد سوم، سال 1398
11. Soheila Ahmadi-Vamakani, Hooshang Nosraty, Majid Tehrani-Dehkordi, Study on Bending Damage of Intra-Ply Basalt/Nylon Hybrid Composites , Journal of Textiles and polymers, Vol. 6, 2018
12. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, An Analytical Study of Initial Shear Behavior of Plain Woven Hybrid Fabrics , Journal of Textile and Polymers , 4, 2016, PP98-13
13. Majid Tehrani-Dehkordi, Meso-scale Modeling of Tension Analysis of Pure and Intra-ply Hybrid Woven Composites Using Finite Element Method , Journal of Textile and Polymers , 2, 2015, PP969-78
14. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Tensile Behavior Simulation of Woven Fabric with Different Weave Pattern based on Finite Element Method , Journal of Textiles and Polymers, 3, 2015, PP34–39
Promotion Journal
١٥. مجید طهرانی، هوشنگ نصرتی، محمود مهرداد شکریه, بررسي تاثير ترکيب نخهاي بازالت و نايلون بر خواص کششي پارچه¬هاي بافته شده از آنها , علوم و فن آوري نساجي جلد 2 سال 1391
١٦. مجید طهرانی، هوشنگ نصرتی، محمود مهرداد شکریه, بررسي تحليلي رفتار کششي پارچه¬هاي هيبريدي با بافت تافته , علوم و فن آوري نساجي جلد 2 سال 1391
١٧. مجید طهرانی, تحليل عددي خواص فشاري درون صفحه اي کامپوزيت هاي غيرخطي با استفاده از روش اجزاي محدود , علوم و فن آوري نساجي جلد 3 سال 1393
١٨. مریم منادی، هوشنگ نصرتی، مجید طهرانی, بررسي اثر دوخت لايه‌هاي تقويت‌کننده بر استحکام ضربه پاندولي کامپوزيت‌هاي شيشه - اپوکسي , مهندسي مکانيک جلد 107سال 1395
١٩. سید ابوالفضل میردهقان اشکذری، هوشنگ نصرتی، مجید طهرانی، علیرضا دهقان دهقی, بررسي تأثير دوخت لايه‌هاي تقويت‌کننده بر خواص خمشي کامپوزيت‌هاي شيشه – اپوکسي , مهندسي مکانيک جلد 116 سال 1396کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برگزيده سال ۱۳۹4 دانشگاه شهرکرد
٢. پژوهشگر برگزيده سال ۱۳۹۵ استان چهارمحال و بختياري

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است