پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


تقی جاودانی گندمانی

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

javdani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   متدولوژی های نرم افزار، توسعه نرم افزار چابک، بهبود فرایند نرم افزار، تکامل نرم افزار، مهندسی نرم افزار تجربیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، ، مالزی ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. Taghi Javdani Gandomani, Zeinab Tavakoli, Hazura Zulzalil, Hadi Khosravi Farsani, The Role of Project Manager in Agile Software Teams: A Systematic Literature Review , IEEE Access (2020)
2. Taghi Javdani Gandomani, Mina Ziaei Nafchi, Agile transition and adoption human-related challenges and issues: A Grounded Theory approach , Computers in Human Behavior (2016)
3. Taghi Javdani Gandomani, Mina Ziaei Nafchi, An empirically-developed framework for Agile transition and adoption: A Grounded Theory approach , Journal of Systems and Software (2015)
International Conference
4. Taghi Javdani Gandomani, Hamidreza Faraji, Mahsa Radnejad, Planning Poker in cost estimation in Agile methods: Averaging Vs. Consensus ,
5. Taghi Javdani Gandomani, Zeinab Tavakoli, Mina Ziaei Nafchi, Mona Najafi Sarpiri, Adapting Scrum Process with 7C Knowledge Management Model ,کتب و جزوات
١. تقی جاودانی گندمانی، مهناز افشاری، چابکی برای همه،
٢. تقی جاودانی گندمانی، منا نجفی سرپیری، مدیریت پروژه چابک: مدیریت موفق،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است