سه شنبه ٥ مهر ١٤٠١


مرضیه ورپشتی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:

mvarposhti@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   شبکه های بی سیم
   شبکه های حسگر
   تشخیص ناهنجاریسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Elham Golrasan, Marzieh Varposhti, A New Game Theory-Based Algorithm for Target Coverage in Directional Sensor Networks , Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 9 (34), 103-112, 2021
2. Marzieh Varposhti, Vesal Hakami, Mehdi Dehghan, Distributed coverage in mobile sensor networks without location information , Autonomous Robots, 44(3), pp.627-645, 2020
3. Marzieh Varposhti, Mehdi Dehghan, Reza Safabakhsh, A Distributed Homological Approach to Location-Independent Area Coverage in Wireless Sensor Networks , Wireless Personal Communications, vol. 83, no. 4, pp. 3075-3089, 2015
4. Marzieh Varposhti, Mehdi Dehghan, Reza Safabakhsh, Distributed Topological Camera Selection Without Location Information , IEEE Sensors Journal, vol.14, no.8, pp.2579,2589, 2014
5. Marzieh Varposhti, Naser Movahhedinia, Supporting QoS in IEEE 802.11e wireless LANs over fading channel , Computer Communications, 32(5), 985-991, 2009
International Conference
6. Marzieh Varposhti, Peyman Saleh, Shahriar Afzal, Mehdi Dehghan, Distributed area coverage in mobile directional sensor networks , 8th International Symposium on Telecommunications (IST) (pp. 18-23). IEEE, 2016
7. Marzieh Varposhti, Mehdi Dehghan, Reza Safabakhsh, Camera Selection without Location Information: A Topological Approach , The Seventeenth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’12), July 2012.
8. Reza Farahbakhsh, Marzieh Varposhti, Naser Movahhedinia, Transmission Delay Reduction in IMS by Re-registration Procedure Modification , The Second International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services and Technologies, (NGMAST '08), Sept. 2008.
National Conference
٩. مرضیه ورپشتی، ناصر موحدی نیا, تأثیر محوشدگی کانال بر تأمین کیفیت سرویس در EDCA , شانزدهمین کنفرانس ملی برق، تهران، ایران
١٠. مرضیه ورپشتی، ناصر موحدی نیا, تأثیر محوشدگی کانال بر تأخیر برپایی جلسه در IMS , سیزدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر، کیش، ایرانکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است