دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣


نبی اله یارعلی

دانشیار

علوم و مهندسی جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی شجایی شمی ارزشگذاری زیست‌محیطی کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل های زاگرس مرکزی (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز دهدز، استان خوزستان) چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است