یاسر کیانی

دانشیار

مهندسی مکانیک-جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 32324401-2140

y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@eng.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تحلیل پایداری حرارتی و مکانیکی سازه های مکانیکی
   ترموالاستیسیته کوپل و توسعه یافته ، امواج حرارتی کلاسیک و غیرکلاسیک
   تحلیل پایداری غیرخطی سازه ها ، انالیز پس کمانش، فروریزش و جهش ناگهانی
   تحلیل خطی و غیر خطی تیر و ورق و پوسته
   آنالیز مواد کامپوزیتی جدید، مواد هدفمند، مواد تقویت شده با الیاژهای حافظه دار، کامپوزیت های تقویت شده با نانوتیوب کربن.
   مکانیک جامدات محاسباتی و پیاده سازی روش های عددی
   تحلیل پیزوترموالاستیک، کنترل فعال ارتعاشات با لایه های پیزوالکتریک
   مکانیک ضربه و انتشار امواجسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. F. Abbaspour, H. Arvin, Y. Kiani, Mechanical buckling analysis of functionally graded composite laminated plates reinforced with temperature dependent graphene sheets resting on elastic foundation , ZAMM; Vol. 102, No. 1, Article Number 202100097, 2022
2. H. Babaei, Y. Kiani, M. R. Eslami, Perturbation Method for Thermal Post-Buckling Analysis of Shear Deformable FG-CNTRC Beams with Different Boundary Conditions , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 21, No. 13, Article Number 2150175, 2021
3. H. Babaei, Y. Kiani, M. R. Eslami, Vibrational behavior of thermally pre-/post-buckled FG-CNTRC beams on a nonlinear elastic foundation: a two-step perturbation technique , Acta Mechanica; Vol. 232, No. 10, pp. 3897-3915, 2021
4. A. Abedini Baghbadorani, Y. Kiani, Free vibration analysis of functionally graded cylindrical shells reinforced with graphene platelets , Composite Structures; Vol. 276, No. 1, Article Number 114546, 2021
5. H. Babaei, Y. Kiani, M. R. Eslami, Large Amplitude Free Vibrations of FGM Beams on Nonlinear Elastic Foundation in Thermal Field Based on Neutral/Mid‑plane Formulations , Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering ; Vol. 45, No. 3, pp. 611-630, 2021
6. P. Jafari, Y. Kiani, Free vibration of functionally graded graphene platelet reinforced plates: A quasi 3D shear and normal deformable plate model , Composite Structures; Vol. 275, No. 1, Article Number 114409, 2021
7. J. Alihemmati, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, LS-based and GL-based thermoelasticity in two dimensionalbounded media: A Chebyshev collocation analysis , Journal of Thermal Stresses; Vol. 44, No. 7, pp. 883-898, 2021
8. M. Javani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Application of Generalized Differential Quadrature Element Method to Free Vibration of FG-GPLRC T-shaped Plates , Engineering Structures; Vol. 242, No. 1, Article Number 112510, 2021
9. Y. Kiani, Interaction of thermal and mechanical waves in axisymmetric generalized thermoelasticity of rotating disk , Waves in Random and Complex Media; Vol. 31, No. 3, pp. 420-434, 2021
10. J. Alihemmati, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, Application of Chebyshev collocation method to unified generalized thermoelasticity of a finite domain , Journal of Thermal Stresses; Vol. 44, No. 5, pp. 547-565, 2021
11. M. Javani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Free vibration analysis of FG-GPLRC L-shaped plates implementing GDQE approach , Thin-walled Structures; Vol. 162, No. 1, Article Number 107600, 2021
12. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear free vibration of FG-GPLRC circular plate on the nonlinear elastic foundation , Composite Structures; Vol. 261, No. 1, Article Number 113515, 2021
13. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Rapid heating vibrations of FGM annular sector plates , Engineering with Computers; Vol. 37, No. 1, pp. 305-322, 2021
14. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Free vibration of FGM conical-spherical shells , Thin-walled Structures; Vol. 136, No. 1, Article Number 107387, 2021
15. M. Javani, Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, A unified formulation for thermoviscoelasticity of hollow sphere based on the second sound theories , Thin-walled Structures; Vol. 158, No. 1, Article Number 107167, 2021
16. H. Arvin, S.M. Hoseini, Y. Kiani, Free vibration analysis of pre/post buckled rotating functionally graded beams subjected to uniform temperature rise , Thin-walled Structures; Vol. 158, No. 1, Article Number 107187, 2021
17. H. Zeighampour, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, Electric field effects on buckling analysis of boron nitride nanotubes using surface elasticity theory , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 20, No. 12, Article Number: 2050137, 2020
18. Y. Kiani, P. Karimi Zeverdejani, Thermally Nonlinear Response of an Exponentially Graded Disk using the Lord-Shulman Model , Journal of Thermal Stresses; Vol. 43, No. 12, pp. 1547-1563, 2020
19. H. Bagheri, Y. Kiani, N. Bagheri, M. R. Eslami, Free vibration of joined cylindrical–hemispherical FGM shells , Archive of Applied Mechanics; Vol. 90, No. 10, pp. 2185-2199, 2020
20. S.M.H. Jani, Y. Kiani, Symmetric Thermo-Electro-Elastic Response of Piezoelectric Hollow Cylinder Under Thermal Shock Using Lord–Shulman Theory , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 20, No. 5, Article Number 2050059, 2020
21. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude free vibrations of FGM shallow curved tubes in thermal environment , Smart Structures and Systems; Vol. 25, No. 6, pp. 693-705, 2020
22. S.M.H. Jani, Y. Kiani, Generalized thermo-electro-elasticity of a piezoelectric disk using Lord-Shulman theory , Journal of Thermal Stresses; Vol. 43, No. 4, pp. 473-488, 2020
23. P. Karimi, Y. Kiani, Radially symmetric response of an FGM spherical pressure vessel under thermal shock using the thermally nonlinear Lord-Shulman model , International Journal of Pressure Vessel and Piping; Vol. 182, No. 1, Article Number 104065, 2020
24. M. Karimi, Y. Tadi, Y. Kiani, Multi-Scale Buckling and Post-Buckling Analysis of Functionally Graded Laminated Composite Plates Reinforced by Defective Graphene Sheets , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 20, No. 1, Article Number 2050001, 2020
25. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermal buckling of FG graphene platelet reinforced composite annular sector plates , Thin-walled Structures; Vol. 148, No. 1, Article Number 106589, 2020
26. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Dynamic snap-through of shallow spherical shells subjected to thermal shock , International Journal of Pressure Vessel and Piping; Vol. 179, No. 1, Article Number 105187, 2020
27. Y. Kiani, NURBS-based thermal buckling analysis of graphene platelet reinforced composite laminated skew plates , Journal of Thermal Stresses; Vol. 43, No. 1, pp. 90-108, 2020
28. H. Bagheri, Y. Kiani, M.R. Eslami, Asymmetric Compressive Stability of Rotating Annular Plates , European Journal of Computational Mechanics; Vol. 28, No. 4, pp. 325-350, 2019.
29. S. Khosravi, H. Arvin, Y. Kiani, Vibration analysis of rotating composite beams reinforced with carbon nanotubes in thermal environment , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 164, No. 1, Article Number 105187, 2019
30. Y. Kiani, M. Mirzaei, Isogeometric Thermal Postbuckling of FG-GPLRC Laminated Plates , Steel and Composite Structures; Vol. 32, No. 6, pp. 821-832, 2019
31. M. Javani, Y. Kiani, M. Sadighi, M.R. Eslami, Nonlinear Vibration Behavior of Rapidly Heated Temperature-Dependent FGM Shallow Spherical Shells , AIAA Journal; Vol. 57, No. 9, pp. 4071-4084, 2019
32. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Nonlinear axisymmetric response of temperature-dependent FGM conical shells under rapid heating , Acta Mechanica; Vol. 230, No. 9, pp. 3019-3039, 2019
33. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Buckling and Post-Buckling Analysis of Geometrically Imperfect FGM Pin-Ended Tubes Surrounded by Nonlinear Elastic Medium Under Compressive and Thermal Loads , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 19, No. 8, Article Number: 1950089, 2019
34. S. Khosravi, H. Arvin, Y. Kiani, Interactive thermal and inertial buckling of rotating temperature-dependent FG-CNT reinforced composite beams , Composites Part B; Vol. 175, No. 1, Article Number 107178, 2019
35. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude free vibration analysis of shear deformable FGM shallow arches on nonlinear elastic foundation , Thin-walled Structures; Vol. 144, No. 1, Article Number 106237, 2019
36. H. Bagheri, Y. Kiani, M.R. Eslami, Buckling of moderately thick annular plates subjected to torque , Archive of Mechanical Engineering; Vol. 66, No. 2, pp. 209-227, 2019
37. A. Taghizadeh, Y. Kiani, Generalized thermoelasticity of a piezoelectric layer , Journal of Thermal Stresses; Vol. 47, No. 7, pp. 863-873, 2019
38. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear rapid surface heating of temperature-dependent FGM arches , Aerospace Science and Technology; Vol. 90, No. 1, pp. 264-274, 2019
39. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermomechanical nonlinear in-plane analysis of fix-ended FGM shallow arches on nonlinear elastic foundation using two-step perturbation technique , International Journal of Mechanics and Materials in Design; Vol. 15, No. 2, pp. 225-244, 2019
40. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude free vibrations of long FGM cylindrical panels on nonlinear elastic foundation based on physical neutral surface , Composite Structures; Vol. 220, No. 1, pp. 888-898, 2019.
41. H.R. Esmaeili, H. Arvin, Y. Kiani, Axisymmetric nonlinear rapid heating of FGM cylindrical shells , Journal of Thermal Stresses; Vol. 42, No. 4, pp. 490-505, 2019
42. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermal buckling and post-buckling analysis of geometrically imperfect FGM clamped tubes on nonlinear elastic foundation , Applied Mathematical Modelling; Vol. 71, No. 1, pp. 12-30, 2019
43. Y. Kiani, M. Mirzaei, Nonlinear stability of sandwich beams with carbon nanotube reinforced faces on elastic foundation under thermal loading , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science; Vol. 233, No. 5, pp. 1701-1712, 2019.
44. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermally induced large deflection analysis of shear deformable FGM shallow curved tubes using perturbation method , ZAMM; Vol. 99, No. 2, Article No. e201800148, 2019.
45. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Free vibration of arbitrary thick FGM deep arches using unconstrained higher-order shear deformation theory , Thin-walled Structures; Vol. 136, No. 1, pp. 258-266, 2019
46. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude thermally induced vibrations of temperature dependent annular FGM plates , Composites Part B : Engineering; Vol. 163, No. 1, pp. 371-383, 2019
47. Y. Kiani, Buckling of functionally graded graphene reinforced conical shells under external pressure in thermal environment , Composites Part B : Engineering; Vol. 156, No. 1, pp. 128-137, 2019
48. A. Keibolahi, Y. Kiani, M.R. Eslami, Nonlinear rapid heating of shallow arches , Journal of Thermal Stresses; Vol. 41, No. 10-12, pp. 1244-1258, 2018
49. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear analysis of functionally graded shallow curved tubes in thermal environment , Thin-walled Structures; Vol. 132, No. 1, pp. 48-57, 2018
50. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear analysis of shear deformable FGM shallow pinned arches on nonlinear elastic foundation under mechanical and thermal loads , Acta Mechanica; Vol. 229, No. 7, pp. 3123-3141, 2018
51. H. Bagheri, Y. Kiani, M.R. Eslami, Free vibration of joined conical–cylindrical–conical shells , Acta Mechanica; Vol. 229, No. 7, pp. 2751-2764, 2018
52. Y. Kiani, R. Dimitri, F. Tornabene, Free vibration study of composite conical panels reinforced with FG-CNTs , Engineering Structures; Vol. 172, No. ۱, pp. 472-482, 2018
53. Y. Kiani, R. Dimitri, F. Tornabene, Free vibration of FG-CNT reinforced composite skew cylindrical shells using the Chebyshev-Ritz formulation , Composites Part B : Engineering; Vol. 47, No. ۱, pp. 169-177, 2018
54. A. Keibolahi, Y. Kiani, M.R. Eslami, Dynamic snap-through of shallow arches under thermal shock , Aerospace Science and Technlogy; Vol. 77, No. 1, pp. 545-554, 2018.
55. Y. Kiani, Thermal Post-Buckling of Temperature Dependent Sandwich Plates with FG-CNTRC Face Sheets , Journal of Thermal Stresses; Vol. 41, No. 7, pp. 866-882, 2018
56. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Application of Two-step Perturbation Technique to Geometrically Nonlinear Analysis of Long FGM Cylindrical Panels on Elastic Foundation under Thermal Load , Journal of Thermal Stresses; Vol. 41, No. 7, pp. 847-865, 2018
57. Y. Kiani, M. Mirzaei, Rectangular and skew shear buckling of FG-CNT reinforced composite skew plates using Ritz method , Aerospace Science and Technology; Vol. 77, No. ۱, pp. 388-398, 2018
58. Y. Kiani, NURBS-based isogeometric thermal postbuckling analysis of temperature dependent graphene reinforced composite laminated plates , Thin-Walled Structures; Vol. 125, No. 1, pp. 211-219, 2018.
59. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Asymmetric thermal buckling of temperature dependent annular FGM plates on a partial elastic foundation , Computera and Mathematics with Applications; Vol. 75, No. 5, pp. 1566-1581, 2018.
60. Y. Kiani, Torsional vibration of functionally graded carbon nanotube reinforced conical shells , Science and Engineering of Composite Materials; Vol. 25, No. 1, pp. 41-52, 2018.
61. Y. Kiani, Isogeometric large amplitude free vibration of graphene reinforced laminated plates in thermal environment using NURBS formulation , Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering; Vol. 332, No. 1, pp. 86-101, 2018.
62. Y. Kiani, M. Mirzaei, Enhancement of non-linear thermal stability of temperature dependent laminated beams with graphene reinforcements , Composite Structures; Vol. 186, No. 1, pp. 114-122, 2018.
63. M. Mirzaei, Y. Kiani, Nonlinear free vibration of FG-CNT reinforced composite plates , Structural Engineering and Mechanics; Vol. 64, No. 3, pp. 381-390, 2017.
64. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Free vibration of joined conical-conical shells , Thin-Walled Structures; Vol. 120, No. 1, pp. 446-457, 2017.
65. M. Mirzaei, Y. Kiani, Isogeometric thermal buckling analysis of temperature dependent FG graphene reinforced laminated plates using NURBS formulation , Composite Structures; Vol. 180, No. 1, pp. 606-616, 2017.
66. Y. Kiani, Thermal buckling of temperature-dependent FG-CNT-reinforced composite skew plates , Journal of Thermal Stresses; Vol. 40, No. 11, pp. 1442-1460, 2017.
67. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Free vibration of conical shells with intermediate ring support , Aerospace Science and Technology; Vol. 69, No. 1, pp. 321-332, 2017
68. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Asymmetric thermal buckling of annular plates on a partial elastic foundation , Journal of Thermal Stresses; Vol. 40, No. 8, pp. 1015-1029, 2017.
69. Y. Kiani, Analysis of FG-CNT reinforced composite conical panel subjected to moving load using Ritz method , Thin-Walled Structures; Vol. 119, No. 1, pp. 47-57, 2017.
70. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Asymmetric Thermo-Inertial Buckling of Annular Plates , Acta Mechanica; Vol. 228, No. 4, pp. 1493-1509, 2017.
71. Y. Kiani, Buckling of FG-CNT-Reinforced Composite Plates Subjected to Parabolic Loading , Acta Mechanica; Vol. 228, No. 4, pp. 1303-1319, 2017.
72. Y. Kiani, Free Vibration of Carbon Nanotube Reinforced Composite Plate on Point Supports using Lagrangian Multipliers , Meccanica; Vol. 52, No. 6, pp. 1353-1367, 2017.
73. F. Mehralian, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, Thermal Buckling Behavior of Defective CNTs under Pre-load: A Molecular Dynamics Study , Journal of Molecular Graphics and Modelling; Vol. 73, No. 1, pp. 30-35, 2017.
74. F. Mehralian, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, Molecular Dynamics Study on the Thermal Buckling of Carbon Nanotubes in the Presence of Pre-load , Materials Research Express; Vol. 4, No. 1, 015011 (9 Pages), 2017.
75. Y. Kiani, M.R. Eslami, A GDQ Approach to Thermally Nonlinear Generalized Thermoelasticity of Disks , Journl of Thermal Stresses; Vol. 40, No. 1, pp. 121-133, 2017.
76. Y. Kiani, Dynamics of FG-CNT Reinforced Composite Cylindrical Panel Subjected to Moving Load , Thin-Walled Structures; Vol. 111, No. 1, pp. 48-57, 2017.
77. Y. Kiani, Axisymmetric Static and Dynamics Snap-through Phenomena in a Thermally Postbuckled Temperature-Dependent FGM Circular Plate , International Journal of Nonlinear Mechanics; Vol. 89, No. 1, pp. 1-13, 2017.
78. Y. Kiani, M.R. Eslami, Nonlinear Generalized Thermoelasticity of an Isotropic Layer Based on Lord-Shulman Theory , European Journal of Mechanics A Solids, Vol. 61, No. 1, pp. 245-263, 2017.
79. Y. Kiani, Free Vibration of FG-CNT Reinforced Composite Spherical Shell Panels using Gram-Schmidt Shape Functions , Composite Structures; Vol. 157, No. 1, pp. 368-381, 2017.
80. Y. Kiani, Thermal Post-Buckling of FG-CNT Reinforced Composite Plates , Composite Structures; Vol. 157, No. 1, pp. 299-306, 2017.
81. Y. Kiani, Free vibration of functionally graded carbon nanotube reinforced composite plates integrated with piezoelectric layers , Computers and Mathematics with Applications; Vol. 72, No. 9, pp. 2433-2449, 2016.
82. Y. Kiani, M.R. Eslami, The GDQ approach to thermally nonlinear generalized thermoelasticity of a hollow sphere , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 118, No. 1, pp. 195-204, 2016.
83. Y. Kiani, Shear Buckling of FG-CNT Reinforced Composite Plates using Chebyshev- Ritz Method , Composites Part B : Engineering; Vol. 105, No. 1 , pp. 176-187, 2016
84. Y. Kiani, Free Vibration of FG-CNT Reinforced Composite Skew Plates , Aerospace Science and Technology; Vol. 58, No. 1, pp. 178-188, 2016
85. M. Mirzaei, Y. Kiani, Thermal Buckling of Temperature Dependent FG-CNT Reinforced Composite Plates , Meccanica; Vol. 51, No. 9, pp. 2185-2201, 2016
86. Y. Kiani, Thermal Postbuckling of Temperature Dependent Sandwich Beams with Carbon Nanotube Reinforced Face Sheets , Journal of Thermal Stresses; Vol. 39, No. 9, pp. 1098-1110 , 2016
87. M. Sabzikar Boroujerdy, Y. Kiani, Low Velocity Impact Response of Composite Laminated Beams Subjected to Multiple Impacts in Thermal Field , ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; Vol. 96, No. 7, pp. 843-856, 2016.
88. M. Mirzaei, Y. Kiani, Nonlinear Free Vibration of Temperature Dependent Sandwich Beams with Carbon Nanotube Reinforced Face Sheets , Acta Mechanica; Vol. 2227, No. 7, pp. 1869-1884
89. M. Mirzaei, Y. Kiani, Free Vibration of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Plates with Cut-out , Beilstein Journal of Nanotechnology; Vol. 7, No. 1, pp. 511-513, 2016
90. M. Mirzaei, Y. Kiani, Free Vibration of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Cylindrical Panels , Composite Structures; Vol. 142, No. 1, pp. 45-56, 2016
91. K. Asemi, Y. Kiani, Postbuckling up to Collapse of Linearly Elastic Polar Orthotropic Rings Subjected to External Pressure , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 16, No. 2, 1450091 (14 Pages), 2016
92. M. Alipour, Y. Kiani, M. R. Eslami, Rapid Heating of FGM Rectangular Plates , Acta Mechanica; Vol. 227, No. 2, pp. 421- 436, 2016
93. H. Asadi, Y. Kiani, M. M. Aghdam, M. Shakeri, Enhanced Thermal Buckling of Laminated Composite Cylindrical Shells with Shape Memory Alloy , Journal of Composite Materials; Vol. 50, No. 2, pp. 243- 256, 2016.
94. Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Thermo-Inertial Stability of Thin Circular FGM Plates , Journal of the Franklin Institute; Vol. 351, No. 2, pp. 1057-1073 , 2014
95. M. Mirzaei, Y. Kiani, Thermal Buckling of Temperature Dependent FG-CNT Reinforced Composite Conical Shells , Aerospace Science and Technology; Vol. 47, No. 1, pp. 42-53, 2015
96. M. Mirzaei, Y. Kiani, Snap-through Phenomenon in a Thermally Postbuckled Temperature Dependent Sandwich Beam with FG-CNTRC Face Sheets , Composite Structures; Vol. 134, No. 1, pp. 1004-1013, 2015
97. S. E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Thermal Dynamic Buckling of FGM Beams , European Journal of Mechanics A-Solids; Vol. 54, No. 1, pp. 232-242, 2015
98. J. E. Jam, Y. Kiani, Low Velocity Impact Response of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Beams in Thermal Environment , Composite Structures; Vol. 132, No. 1, pp. 35-43, 2015.
99. H. Asadi, Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, Exact Solution for Nonlinear Thermal Stability of Geometrically Imperfect Hybrid Laminated Composite Timoshenko Beams Embedded with SMA Fibers , Journal of Engineering Mechanics - ASCE; Vol. 141, No. 4, 04014144 (14 Pages), 2015
100. M. Akbari, Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Temperature Dependent FGM Conical Shells with Arbitrary Edge Supports , Acta Mechanica; Vol. 226, No. 3, pp. 897-915, 2015
101. J. E. Jam, Y. Kiani, Buckling of Pressurized Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Conical Shells , Composite Structures; Vol. 125, No. 1, pp. 586-595, 2015
102. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Post-Buckling of Imperfect FGM Circular Plates: Assessment of Voigt, Mori-Tanaka and Self-Consistent Schemes , Journal of Pressure Vessel Technology; Transactions of the ASME; Vol. 137, No. 2, PVT-13-1211 (11 Pages), 2015.
103. M. Sabzikar Boroujerdy, R. Naj, Y. Kiani, Buckling of Heated Temperature Dependent FGM Cylindrical Shell Surrounded by Elastic Medium , Journal of Theoretical and Applied Mechanics; Vol. 52, No. 4, pp. 869-881, 2014.
104. Y. Kiani, M. R. Eslami, Geometrically Non-linear Rapid heating of Circular FGM Plates , Journal of Thermal Stresses; Vol. 37, No. 12, pp. 1495-1518, 2014
105. S. E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Rapid Heating of FGM Beams , International Journal of Non-linear Mechanics; Vol. 67, No. 1, pp. 74-84, 2014
106. M. Akbari, Y. Kiani, M. M. Aghdam, M. R. Eslami, Free Vibration of FGM L´evy Conical Panels , Composite Structures; Vol. 116, No. 1, pp. 732-746, 2014.
107. M. Kerdegarbakhsh, Y. Kiani, S.E. Esfahani, M. R. Eslami, Postbuckling of FGM Rings , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 85, No. 1, pp. 187-195, 2014
108. S.E. Ghiasian, Y. Kiani, M. Sadighi, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Shear Deformable Temperature Dependent Annular FGM Plates , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 81, No. 1, pp. 137-148 , 2014.
109. H. Asgari, M. Bateni, Y. Kiani, M. R. Eslami, Non-linear Thermo-elastic and Buckling Analysis of FGM Shallow Arches , Composite Structures; Vol. 109, No. 1, pp. 175-185 , 2014.
110. H. Asadi, Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, Exact Solution for Nonlinear Thermal Stability of Hybrid Laminated Composite Timoshenko Beams Reinforced with SMA Fibers , Composite Structures; Vol. 108, No. 1, 811-822, 2014
111. S.E. Esfahani, Y. Kiani, M. Komijani, M. R. Eslami, Vibration of a Temperature-Dependent Thermally Pre/post-buckled FGM beam over a Non-linear Hardening Elastic Foundations , Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME; Vol. 81, No. 1, 011004 (13 Pages), 2014
112. A. Kargani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Exact Solution for Non-linear Stability of Piezoelectric FGM Tomoshenko Beams Under Thermo-electrical Loads , Journal of Thermal Stresses; Vol. 36, No. 10, pp. 1056- 1076 , 2013.
113. M. Bateni, Y. Kiani, M. R. Eslami, A Comprehensive Study on Stability of FGM Plates , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 75, No. 1, pp. 134-144, 2013.
114. S.E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Dynamic Buckling of Suddenly Heated or Compressed FGM Beams Resting on Non-linear Elastic Foundation , Composite Structures; Vol. 106, No. 1, pp. 225-234, 2013.
115. J. Torabi, Y. Kiani, M. R. Eslami, Linear Thermal Buckling Analysis of Truncated Hybrid FGM Conical Shells , Composites Part B: Engineering; Vol. 50, No. 1, pp. 265-272, 2013.
116. Y. Kiani, M. Sadighi, S. Jedari Salami, M. R. Eslami, Low Velocity Impact Response of Thick FGM Beams with General Boundary Conditions in Thermal Field , Composite Structures; Vol. 104, No. 1, pp. 293-303, 2013.
117. Y. Kiani, M. R. Eslami, Instability of Heated Circular FGM Plates on a PartialWinklertype Foundation , Acta Mechanica; Vol. 224, No. 5, pp. 1045-1060, 2013.
118. Y. Kiani, M. Sadighi, M. R. Eslami, Dynamic Analysis and Active Control of Smart Doubly Curved FGM Panels , Composite Structures; Vol. 102, No. 1, pp. 205-216, 2013.
119. M. Komijani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Thermo-electrical Stability Analysis of Functionally Graded Piezoelectric Material beams , Composites Part B: Engineering; Vol. 50, No. 1, pp. 265-272, 2013.
120. S.E. Esfahani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Non-linear Thermal Stability Analysis of Temperature Dependent FGM Beams Supported on Non-linear Hardening Elastic Foundation , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 69, No. 1, pp. 10-20, 2013
121. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermomechanial Buckling of Temperature-dependent FGM Beams , Latin American Journal of Solids and Structures; Vol. 10, No. 1, pp. 223- 246, 2013.
122. M. Komijani, Y. Kiani, S. E. Esfahani, M. R. Eslami, Vibration of Thermo-electrically Post-buckled Functionally Graded Piezoelectric Actuators , Composite Structures; Vol. 98, No. 1, pp. 143-152, 2013.
123. Y. Kiani, M. R. Eslami, An Exact Solution for Thermal Buckling of Annular FGM Plates Located on an Elastic Medium , Composites Part B: Engineering; Vol. 45, No. 1, pp. 101-110, 2013
124. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling and Post-buckling Response of Imperfect Temperature-Dependent Sandwich FGM Plates Resting on Elastic Foundation , Archive of Applied Mechanics; Vol. 82, No. 7, pp. 891-905, 2012.
125. Y. Kiani, A. H. Akbarzadeh, Z. T. Chen, M. R. Eslami, Static and Dynamic Analysis of an FGM Doubly Curved Panel Resting on the Pasternak-Type Elastic Foundation , Composite Structures; Vol. 94, No. 8, pp. 2474-2484, 2012
126. Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, Thermoelastic free vibration and dynamic behaviour of an FGM doubly curved panel via the analytical hybrid LaplaceFourier transformation , Acta Mechanica; Vol. 223, No. 6, pp. 1199-1218, 2012
127. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling of FGM Cylindrical Shells on Elastic Foundation , AIAA Journal; Vol. 50, No. 2, pp. 500-503, 2012.
128. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Thermal and Mechanical Buckling of Sandwich Plates with FGM Face Sheets Resting on the Pasternak Elastic Foundation , Proceeding of the IMechE Part C, Journal of Mechanical Engineering Science; Vol. 226, No. 1, pp. 32-41, 2012.
129. Y. Kiani, M. Rezaei, S. Taheri M. R. Eslami, Thermo-electrical Buckling of Piezoelectric Functionally Graded Material Timoshenko Beams , International Journal of Mechanics and Materials in Design; Vol. 7, No. 3, pp. 185-197, 2011.
130. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Mechanical Buckling of Functionally Graded Material Cylindrical Shells Surrounded by Pasternak Elastic Foundation , Composite Structures; No. 93, Vol. 11, pp. 3063-3071, 2011.
131. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Clamped Thin Rectangular FGMPlates Resting on Pasternak Elastic Foundation (Three Approximate Analytical Solutions) , ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; Vol. 91, No. 7, pp. 581-593, 2011.
132. Y. Kiani, S. Taheri, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Piezoelectric Functionally Graded Material Beams , Journal of Thermal Stresses; Vol. 34, No. 8, pp. 835-850, 2011.
133. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling Analysis of Functionally Graded Material Beams , International Journal of Mechanics and Materials in Design; Vol. 6, No. 3, pp. 229-238, 2010.
Research Journal
١٣٤. حمیدرضا باقری طادی، یاسر کیانی, تحلیل ترموالاستیک مخازن دوار استوانه‏ ای هدفمند درون بستر الاستیک , مجله مهندسی مکانیک ایران، دوره 20، شماره 3، 200-212، 1397
١٣٥. محمدرضا یعقوبی، یاسر کیانی, ارتعاشات واداشته از حرارت در تیرها با در نظر گرفتن اینرسی دورانی , مجله مهندسی مکانیک ایران، دوره 19، شماره 3، 108-126، 1396
136. J. Kiani, M. Safari and Y. Kiani , Thermally Nonlinear Coupled Thermo-Mechanical Response of an Annulus , Advances in Automotive Engineering; Vol. 1, No. 1, pp. 1-11, 2017.
137. S. Yazdani, Y. Kiani, M. Jabbari, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Piezoelectric Composite Beams , ISRN Mechanical Engineering, Vol. 2011, 362030, 11 pages.
International Conference
138. P. Karimi Zeverdejani, Y. Kiani, Generalized Thermoelasticity of an FGM layer under Thermal Shock Based on the Lord-Shulman Theory , 28th Annual International Conference of ISMET, May 27-29, 2020, Tehran, Iran
139. S.M.H. Jani, Y. Kiani, Generalized Thermoelasticity Analysis of a Thick Piezoelectric Vessel (In Persian) , 28th Annual International Conference of ISMET, May 27-29, 2020, Tehran, Iran
140. Y. Kiani, Influence of Graphene Platelets on Thermal Buckling of Graphjene Reinforced Composite Laminated Beams , 3rd Global Conference on Material Sciences, August 28-30, 2017, Istanbul, Turkey
141. Y. Kiani, M. R. Eslami, , Axisymmetric Geometrically Nonlinear Thermally Induced Vibration of FGM Shallow Conical Cap , 11th International Congress on Thermal Stresses, June 5-9, 2016, Salerno, Italy
142. Y. Kiani, M. R. Eslami, Generalized Themoelasticity of Rotating Disk , 2nd InternationalWorkshop on Mechanical Engineering, September 12-13, 2015, Istanbul, Turkey
143. Y. Kiani, M. R. Eslami, Large Aplitude Thermally Induced Vibration of Circular FGM Plate, , 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA-ASME2014, June 25-27, 2014, Copenhagen, Denmark
144. Y. Kiani, M. R. Eslami, Optimum Location of Intermediate Ring Support in Thermal Buckling Analysis of Annular FGM Plates, , 10th International Congress on Thermal Stresses, May 1-4, 2013, Nanjing, China
145. S. E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Prediction of Dynamic Buckling Loads of Suddenly Heated Imperfect FGM Beam Resting on Softening Elastic Medium, , 10th International Congress on Thermal Stresses, May 1-4, 2013, Nanjing, China.
146. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Temperature Dependent Thin Annular FGM Plates, , 20th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, ISME2012, May 10-12, 2012, Shiraz, Iran.
147. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermally Induced Buckling of FGM Cylindrical Shells on Elastic Foundation , 9th International Congress on Thermal Stresses, June 5-9, 2011, Budapest, Hungary.
148. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Mechanical Buckling of FGM Cylindrical Shell under Axial Compression Load Surrounded by Pasternak Elastic Foundation , 19th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, ISME2011, May 10-12, 2011, Birjand, Iran
149. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Buckling of Functionally Graded Rectangular Plates Resting on Two - parameters Elastic Foundation , 19th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, ISME2011, May 10-12, 2011, Birjand, Iran.
150. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, M. Sadighi, Elastic Buckling of FGM Cylindrical Shell Surrounded by an Elastic Foundation , The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2), Dec 27-30, 2010, Kish Island, Iran
151. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Buckling of Piezoelectric Functionally Graded Material Beams , The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2), Dec 27-30, 2010, Kish Island, Iran
152. A. H. Akbarzadeh, A. Komeili, Y. Kiani, S. A. Sadough Vanini, M. R. Eslami, Vibration Analysis of Functionally Graded Plate under Dynamic Mechanical Loading , 1st International Conference on Composite Materials and Structures , Nov 08-10, 2009, Oran, Algeria.
National Conference
١٥٣. پویا جعفری ، یاسر کیانی, تحلیل ارتعاشی اجباری ورق کامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافن با استفاده از تئوری شبهسهبعدی , چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1400 ، شهرکرد، 5 تا 6 ابان
١٥٤. سحر گودرزی هفشجانی ، یاسر کیانی, ارتعاشات ازاد تیر انحنادار کامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافن با استفاده از تئوری مرتبه اول , چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1400 ، شهرکرد، 5 تا 6 ابان
١٥٥. پیمان کریمی زوردجانی، یاسر کیانی, بررسی ترموالاستیک یک دیسک مدرج تابعی نمایی با رویكرد ترموالاستیسیته توسعه یافته لورد و شولمن , سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1399، شهرکرد، 7 تا 8 ابان
١٥٦. محمد صادقی، یاسر کیانی, گسترش فرمولاسیون ترموالاستیسیته متحدالشكل تعمیم یافته برای یک لایه مغناطیسی با استفاده از تئوری های لورد شولمن و گرین لیندسای , سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1399، شهرکرد، 7 تا 8 ابان
١٥٧. امین عابدینی، یاسر کیانی, ارتعاشات ازاد پوسته استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با گرافن , سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1399، شهرکرد، 7 تا 8 ابان
١٥٨. مهدی مقدسی، یاسر کیانی, ارتعاشات آزاد تير خميده کامپوزيتي تقويت شده با نانو صفحات گرافن , چهارمين همايش ملي و کارگاههاي تخصصي علوم و فناوري نانو، 1398، یزد، 9 تا 10 مرداد
١٥٩. سپیده خسروی، هادی اروین، یاسر کیانی , مطالعه تاثیر دما بر ارتعاشات آزاد تیرهای کامپوزیتی تقویت شده تیموشنکو با نانولوله های کربنی , دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1397، شهرکرد، 9 تا 10 آبان
١٦٠. علی تقی زاده، یاسر کیانی , تحلیل تداخل امواج الکتریکی، مکانیکی و حرارتی در یک لایه پیزوالکتریک بر پایه ترموالاستیسیته توسعه یافته لورد و شولمن , دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1397، شهرکرد، 9 تا 10 آبان
١٦١. یاسر کیانی, کمانش دینامیکی ورق گرد هدفمند در تماس با بستر نرم شونده در معرض شوک حرارتی , اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1395، شهرکرد، 5 تا 6 آبانکتب و جزواتافتخارات
١. - پژوهشگر برجسته جوان کشور در رشته مهندسی مکانیک دکتر یاسر کیانی در زمینه های تحلیل پایداری حرارتی و مکانیکی سازه های مکانیکی ،ترموالاستیسیته کوپل و توسعه یافته ، امواج حرارتی کلاسیک و غیرکلاسیک ،تحلیل پایداری غیرخطی سازه ها ، انالیز پس کمانش، فروریزش و جهش ناگهانی ،تحلیل خطی و غیر خطی تیر و ورق و پوسته ،آنالیز مواد کامپوزیتی جدید، مواد هدفمند، مواد تقویت شده با الیاژهای حافظه دار، کامپوزیت های تقویت شده با نانوتیوب کربن، مکانیک جامدات محاسباتی و پیاده سازی روش های عددی ،تحلیل پیزوترموالاستیک، کنترل فعال ارتعاشات با لایه های پیزوالکتریک، مکانیپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. پویا جعفری تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری یک ورق کامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافن در معرض بار متحرک با استفاده از تئوری شبه سه بعدی سه شنبه ٢١ دی ١٤٠٠
٢. محمد صادقی ترموالاستیسیته توسعه یافته یک لایه مغناطیسی با استفاده از تئوری های لورد-شولمن و گرین-لیندسای چهارشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٩
٣. امین عابدینی باغبادرانی تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای هدفمند تقویت شده با صفحات گرافن شنبه ٢٠ دی ١٣٩٩
٤. مهدی مقدسی ارتعاشات تیر خمیده کامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافن تحت اثر بار متحرک سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٨
٥. پیمان کریمی زوردجانی ترموالاستیسیته توسعه یافته غیر خطی یک لایه هدفمند بر پایه تئوری لورد و شولمن سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨
٦. سید محمد حسن جانی شیرازانی تحلیل ترموالاستیسیته کوپل تعمیم یافته یک دیسک پیزوالکتریک سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨
٧. علی تقی زاده دهکردی ترموالاستیسیته توسعه یافته یک لایه پیزوالکتریک شنبه ١ دی ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است