احسان زارعی

مربی

ارتباط تصویری

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی کاربرد ارزش های بصری نقاشی ایرانی در ساخت انیمیشن دو بعدی
   بررسی تایپوگرافی و خوشنویسی ایرانی و امکانات و قابلیت های آن
   بررسی سینمای موج نو فرانسه و مقایسه آن با سینمای ایرانسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، هنرهای تجسمی، دانشگاه شاهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، هنرهای تجسمی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است