چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مریم شمس
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
maryam.shams@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mashams
اعضای هیئت علمی گروه
ندا آهنجیده
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ahanjideh
نها افتخاری
دانشیار گروه ریاضی محض
o38-32321622
eftekharinoha@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~eftekhari
علی بیاتی اشکفتکی
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401 (2392)
bayati.ali@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bayati
غلامرضا رضائی زاده
دانشیار گروه ریاضی محض
038322
rezaeezadeh@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rezaeezadeh
محمدرضا ریسمانچیان
استاد تمام گروه ریاضی محض
03832321622
rismanchian133@gmail.com, rismanchian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rismanchian
مسعود سبزواری
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
sabzevari@ipm.ir
https://www.sku.ac.ir/~sabzevari
حمید شایان پور
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401-7
h.shayanpour@sci.sku.ac.ir, h.shayanpour@gmail.com, h.shayanpour@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shayanpour
مریم شمس
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
maryam.shams@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mashams
علیرضا نقی پور
دانشیار گروه ریاضی محض
03832320371
naghipourar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~naghipoor
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است