-

-
یکشنبه ١٢ شهريور ١٤٠٢
-

-
دوشنبه ١٦ مرداد ١٤٠٢
.

.
شنبه ١٧ تیر ١٤٠٢
-

-
پنج شنبه ١٥ تیر ١٤٠٢شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱