ریاست دانشکده
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324438
ahmadi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Aahmadi
معاون آموزشی
حامد جاودانیان
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Javdanian
معاون پژوهشی
صمد تقی پور بروجنی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2161-03832324401
s.taghipour(-AT-)sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Taghipour
معاون مالی
امیر ترابی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324401
torabi@eng.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Torabi

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است