گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات ٠٢٤٠٦
مهندسی طبیعت١٦٥٠١٢
علوم جنگل٠٣٤٠٧
مهندسی صنایع مبلمان٠١٢٠٣
مهندسی محیط زیست٠٣١٠٤
دانشکده١١٥١٦٠٣٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است