گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات ٠٢٤٠٦
مهندسی طبیعت١٥٦٠١٢
علوم جنگل٠٢٦٠٨
مهندسی محیط زیست٠٢٢٠٤
دانشکده١١١١٨٠٣٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است