پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زیست شناسی
فیزیولوژی گیاهی
بیوشیمی
علوم جانوری (فیزیولوژی جانوری) - آموزش محور
بیوسیستماتیک جانوری
بیوشیمی-آموزش محور
زیست شناسی - علوم گیاهی
زیست شناسی علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری
سیستماتیک اکولوژی
سیستماتیک و بوم شناسی
علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژی
علوم گیاهی - فیزیولوزی گیاهی - آموزش محور
فیزیولوژی جانوری
دبیری زیست شناسی
زیست شناسی علوم جانوری
زیست شناسی علوم گیاهی
زیست شناسی عمومی
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ژنتیک
میکروبی
بیوتک
زیست شناسی - ژنتیک
زیست فناوری
ژنتیک
میکروبی- آموزش محور
زیست شناسی سلولی ملکولی - ژنتیک
--
--
--
--
-
--
--
شیمی
شیمی تجزیه
شیمی
شیمی (آلی -پلیمر)
شیمی آلی- آموزش محور
شیمی تجزیه- آموزش محور
-
--
--
--
--
زیست جانوری
فیزیک
فیزیک - حالت جامد
فیزیک حالت جامد
فوتونیک-فیزیک
فیزیک - اتمی و مولکولی
فیزیک اتمی - مولوکولی
فیزیک هسته ای
فیزیک
-
-
--
--
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است