پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


ریاست دانشکده
حشمت الله صمیمی شلمزاری
دانشیار گروه شیمی
03832324401
samimi-h@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Samimi
معاون آموزشی
گرشاسب ریگی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
garshasbiotech@sku.ac.ir , garshasbbiotech@gmail.com
https://sku.ac.ir/~rigi
معاون پژوهشی
حمید مصدق
استادیار گروه فیزیک
038-32324401-2202
http://scholar.google.com/citations1user=L8_jDVYAAAAJ&hl=en
https://sku.ac.ir/~Mosadegh

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است