یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠


ریاست دانشکده
ابوالفضل سمنانی
استاد تمام گروه شیمی
03832324401
https://sku.ac.ir/~semnani
معاون آموزشی
گرشاسب ریگی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
garshasbiotech@sku.ac.ir , garshasbbiotech@gmail.com
https://sku.ac.ir/~rigi
معاون پژوهشی
حمید مصدق
استادیار گروه فیزیک
038-32324401-2202
http://scholar.google.com/citations1user=L8_jDVYAAAAJ&hl=en
https://sku.ac.ir/~Mosadegh





کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است