یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زیست شناسی٢٦٦٠١٤
ژنتیک٠٤٥٠٩
شیمی١٣٣٠٧
فیزیک١٦٧٠١٤
دانشکده٤١٩٢٣٠٤٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است