پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زیست شناسی٢٣٣٠٨
ژنتیک٠٧٢٠٩
شیمی١٤٣٠٨
زیست جانوری٠٣٢٠٥
فیزیک١٦٧٠١٤
دانشکده٤٢٣١٧٠٤٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است