دانشکده علوم پایه در حال حاضر دوره های آموزشی زیر را اجرا می نماید: 

نام گروه

نام گرایش و مقاطع تحصیلی

زیست شناسی

 

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد علوم جانوری (گرایش بیوسیستماتیک جانوری)

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بیوشیمی

ژنتیک

کارشناسی ژنتیک

کارشناسی ارشد ژنتیک

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

شیمی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد شیمی (آلی پلیمر)

فیزیک

کارشناسی فیزیک

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی - مولکولی

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

دکترای تخصصی فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است