سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
برنامه نویسی پیشرفته مهندسی کامپیوتر530
برنامه نویسی پیشرفته مهندسی کامپیوتر630
برنامه نویسی پیشرفته روح الله فتاحی نافچی
بهزاد قربانی
اسماعیل اسدی بروجنی
سعید حبیبیان دهکردی
اصغر عابدی
ابوالفضل سمنانی
شهرام محمدی ده چشمه
امین نعمت اللهی
علیرضا داودیان دهکردی
افشین هنربخش
علیرضا حسین پور
مرتضی رئیسی
رحیم ابراهیمی
عبدالکریم زمانی مقدم
محمدرضا نوری امامزاده ئی
محمد مردانی کرانی
سیدحسن طباطبائی
43130
برنامه نویسی پیشرفته 8d114ceb-e1cc-40ce-973e-171767a42c28' f2739009-55d8-46b8-a3e7-265f72bb6ab2' fa5ea0ec-f3d3-4b1e-9ead-2dbfcce2f57f' 86b2150b-031d-471b-a3a4-4a6aabcb424d' fe2a7ff4-5cec-4088-bfea-61f3016cf969' 97008ee5-291d-4d86-99a6-63428437cfb5' 2e564e18-20f5-406b-a812-75c64b7fcacf' 9d75e4ad-b0ba-4988-961c-853a3f407165' f83420a6-8a42-4bea-babb-9058b7ddbb2e' 86dd3b06-0f1d-4675-b85f-94a135c6079a' 26c24a29-97f8-42f5-bb92-a1e157bad038' 49006b1d-5df6-4639-9cfb-a8980108a88b' 2567bd51-7a4b-4cdc-bc8c-a8bb063dd398' c2fe4c31-63a7-4cb7-8330-a98eeda79e43' 0bdb6603-1c28-444e-92fa-b4d77eb0c766' 7b496a5b-ed9a-4884-96dd-c133b4b2478d' 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 6cb2f1f6-7459-4bbd-9d16-e0ae5efd91be' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 29420348-b019-4dcc-a9ff-fb1f8ca1f09e' 54e6e240-31c9-4211-9b01-fec09a876385' 43230
برنامه نویسی پیشرفته 8d114ceb-e1cc-40ce-973e-171767a42c28' 86b2150b-031d-471b-a3a4-4a6aabcb424d' fe2a7ff4-5cec-4088-bfea-61f3016cf969' 97008ee5-291d-4d86-99a6-63428437cfb5' 3096e790-2d83-4df8-a75e-63c9c8d86f40' 9d75e4ad-b0ba-4988-961c-853a3f407165' f83420a6-8a42-4bea-babb-9058b7ddbb2e' 86dd3b06-0f1d-4675-b85f-94a135c6079a' 49006b1d-5df6-4639-9cfb-a8980108a88b' c2fe4c31-63a7-4cb7-8330-a98eeda79e43' 7b496a5b-ed9a-4884-96dd-c133b4b2478d' 6cb2f1f6-7459-4bbd-9d16-e0ae5efd91be' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 29420348-b019-4dcc-a9ff-fb1f8ca1f09e' 54e6e240-31c9-4211-9b01-fec09a876385' 43330
برنامه نویسی پیشرفته 97008ee5-291d-4d86-99a6-63428437cfb5' 3096e790-2d83-4df8-a75e-63c9c8d86f40' 7b496a5b-ed9a-4884-96dd-c133b4b2478d' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 43430
معماری کامپیوتر e6a4bb3f-436b-48f4-8e28-fdb48a492082' 43130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است