چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
برنامه نویسی پیشرفته محمدرضا نوری امامزاده ئی
فرزانه نیکوخواه
افشین هنربخش
اصغر عابدی
نبی اله یارعلی
علیرضا داودیان دهکردی
جواد گیوی
عطااله ابراهیمی
اسماعیل اسدی بروجنی
علی سلطانی
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
43130
برنامه نویسی پیشرفته 86dd3b06-0f1d-4675-b85f-94a135c6079a' 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 2e564e18-20f5-406b-a812-75c64b7fcacf' 97008ee5-291d-4d86-99a6-63428437cfb5' 6cb2f1f6-7459-4bbd-9d16-e0ae5efd91be' 54e6e240-31c9-4211-9b01-fec09a876385' 2567bd51-7a4b-4cdc-bc8c-a8bb063dd398' 0bdb6603-1c28-444e-92fa-b4d77eb0c766' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 7b496a5b-ed9a-4884-96dd-c133b4b2478d' fa5ea0ec-f3d3-4b1e-9ead-2dbfcce2f57f' 49006b1d-5df6-4639-9cfb-a8980108a88b' 29420348-b019-4dcc-a9ff-fb1f8ca1f09e' fe2a7ff4-5cec-4088-bfea-61f3016cf969' 86b2150b-031d-471b-a3a4-4a6aabcb424d' efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' f83420a6-8a42-4bea-babb-9058b7ddbb2e' f2739009-55d8-46b8-a3e7-265f72bb6ab2' c2fe4c31-63a7-4cb7-8330-a98eeda79e43' 8d114ceb-e1cc-40ce-973e-171767a42c28' 26c24a29-97f8-42f5-bb92-a1e157bad038' 9d75e4ad-b0ba-4988-961c-853a3f407165' 43230
برنامه نویسی پیشرفته 86dd3b06-0f1d-4675-b85f-94a135c6079a' 97008ee5-291d-4d86-99a6-63428437cfb5' 54e6e240-31c9-4211-9b01-fec09a876385' 6cb2f1f6-7459-4bbd-9d16-e0ae5efd91be' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 7b496a5b-ed9a-4884-96dd-c133b4b2478d' 49006b1d-5df6-4639-9cfb-a8980108a88b' 29420348-b019-4dcc-a9ff-fb1f8ca1f09e' fe2a7ff4-5cec-4088-bfea-61f3016cf969' 86b2150b-031d-471b-a3a4-4a6aabcb424d' f83420a6-8a42-4bea-babb-9058b7ddbb2e' c2fe4c31-63a7-4cb7-8330-a98eeda79e43' 8d114ceb-e1cc-40ce-973e-171767a42c28' 3096e790-2d83-4df8-a75e-63c9c8d86f40' 9d75e4ad-b0ba-4988-961c-853a3f407165' 43330
برنامه نویسی پیشرفته 97008ee5-291d-4d86-99a6-63428437cfb5' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 7b496a5b-ed9a-4884-96dd-c133b4b2478d' 3096e790-2d83-4df8-a75e-63c9c8d86f40' 43430
معماری کامپیوتر e6a4bb3f-436b-48f4-8e28-fdb48a492082' 43130
برنامه نویسی پیشرفته 43530
برنامه نویسی پیشرفته 43630

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است