نام و نام خانوادگی:

سید عباس احمدی شیخ شبانی
عنوان شغلی:
کارمند
محل کار:
امور تدارکات
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
32321655

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱