نام نام خانوادگیعنوان شغلی تلفن محل کار
مدیرسیستمکارشناس اداره فناوری اطلاعات 
ژالهآقاابراهیمی سامانیمسئول دفتر معاونت دانشجويي 32324422
زهراآکشته دستگردی  
یزدانابراهیمی دستگردیکارشناسی آزمایشگاههای گروه مهندسي مكانيك- طراحي جامدات 
سهراباحمد پور چالشتری  
غلامرضااحمد پور سامانیرییس اداره نمایندگی دانشگاه شهرکرد در تهران2777
ابراهیماحمدی  
مهسااحمدیسرپرست خوابگاه03833222334
سید عباساحمدی شیخ شبانیکارمند32321655
سید ذوالفقاراحمدی شیخ شبانیکارمند09832324440
نادراحمدی صالح بابریکارشناس آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
جعفرارشادی فارسانی 33230692
رضااژدرمسول آزمایشگاهها 2142
فریدهاسدالهی دهکردی  
زهرااسدیکارشناس تربیت بدنی32320361
زهرااسدیمدیریت نظارت و ارزیابی  
دلاراماسکندری شهرکی  
بهروزاسلامی فارسانیکارشناس مالی 33230691
زیبااسماعیل پور دهکردیمتصدی امور دفتری دانشکده علوم2211
جمشیداسماعیلیکارشناس خوابگاه برادران2255
12345678910...صفحه آخرشهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱