نام نام خانوادگیعنوان شغلی تلفن محل کار
مدیرسیستمکارشناس اداره فناوری اطلاعات 
ژالهآقاابراهیمی سامانیمسئول دفتر معاونت دانشجويي 32324422
زهراآکشته دستگردی  
یزدانابراهیمی دستگردیکارشناسی آزمایشگاههای گروه مهندسي مكانيك- طراحي جامدات 
سهراباحمد پور چالشتری  
غلامرضااحمد پور سامانیرییس اداره نمایندگی دانشگاه شهرکرد در تهران2777
مهسااحمدیسرپرست خوابگاه03833222334
سید عباساحمدی شیخ شبانیکارمند32321655
سید ذوالفقاراحمدی شیخ شبانیکارمند09832324440
نادراحمدی صالح بابریکارشناس آزمایشگاه پاتوبیولوژی 
جعفرارشادی فارسانی 33230692
رضااژدرمسول آزمایشگاهها 2142
فریدهاسدالهی دهکردی  
زهرااسدیکارشناس تربیت بدنی32320361
زهرااسدیکارشناس نظارت و ارزیابی 038-32320019
دلاراماسکندری شهرکی  
بهروزاسلامی فارسانیکارشناس مالی 33230691
زیبااسماعیل پور دهکردیمتصدی امور دفتری دانشکده علوم2211
جمشیداسماعیلیکارشناس خوابگاه برادران2255
بهزاداسمعیلی چالشتریکارپرداز038-32324401-7
12345678910...صفحه آخرشهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱