مقاطع تحصیلی دانشگاه
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زیست شناسی
فیزیولوژی گیاهی
بیوشیمی
علوم جانوری (فیزیولوژی جانوری) - آموزش محور
بیوسیستماتیک جانوری
بیوشیمی-آموزش محور
زیست شناسی - علوم گیاهی
زیست شناسی علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری
سیستماتیک اکولوژی
سیستماتیک و بوم شناسی
علوم گیاهی - سیستماتیک اکولوژی
علوم گیاهی - فیزیولوزی گیاهی - آموزش محور
فیزیولوژی جانوری
دبیری زیست شناسی
زیست شناسی علوم جانوری
زیست شناسی علوم گیاهی
زیست شناسی عمومی
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ژنتیک
میکروبی
بیوتک
زیست شناسی - ژنتیک
زیست فناوری
ژنتیک
میکروبی- آموزش محور
زیست شناسی سلولی ملکولی - ژنتیک
--
--
--
--
-
--
--
شیلات
بوم شناسی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی- آموزش محور
بومشناسی آبزیان
پرورش آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش محور
تکثیر و پرورش آبزیان پرورشی
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی (شیلات)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
شیمی
شیمی تجزیه
شیمی
شیمی (آلی -پلیمر)
شیمی آلی- آموزش محور
شیمی تجزیه- آموزش محور
-
--
--
--
--
علوم ورزشی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی- آموزش محور
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
تربیت بدنی
علوم ورزشی-علوم زیستی ورزش
مربی گری ورزشی-مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی
-
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی طبیعت
پترولوژی
علوم و مهندسی آبخیزداری
مرتعداری
آبخیز داری
زمین شناسی - پترولوژی - آموزش محور
مدیریت بیابان زدایی
مدیریت مناطق بیابانی- آموزش محور
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری - آموزش محور
مهندسی منابع طبیعی مرتعداری - آموزش محور
مرتع و ابخیزداری
مهندسی طبیعت
-
--
-
--
--
--
--
--
--
--
--
ادیان و عرفان تطبیقی
ادیان و عرفان تطبیقی
ادیان و عرفان تطبیقی (آموزش محور)
--
--
ارتباط تصویری
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و به نژادی گیاهی
اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزی-آموزش محور
زراعت واصلاح نباتات
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
--
-
-
--
--
--
--
الهیات و فقه و حقوق اسلامی
حقوق شرکت های تجاری -آموزش محور
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق خصوصی
فقه و حقوق اسلامی
--
--
--
--
باستان شناسی
پیش از تاریخ
تاریخی
اسلامی
باستان شناسی
باستان شناسی - آموزش محور
--
--
--
-
--
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد آبزیان
کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی- آموزش محور
--
--
--
--
--
--
پاتوبیولوژی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
باکتری شناسی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
انگل شناسی- آموزش محور
کارشناسی ارشد باکتری شناسی
--
-
--
--
--
توسعه روستایی
توسعه روستایی
--
حقوق
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
فقه و حقوق اسلامی
حقوق شرکت های تجاری
حقوق
--
--
--
--
--
ریاضی کاربردی
آموزش ریاضی
ریاضی کاربردی
بهینه سازی
آنالیز عددی
کد-گراف-رمز
ریاضیات و کاربردها
معادلات دیفرانسیل
--
--
-
-
-
--
-
ریاضی محض
آنالیز
جبر
ریاضیات و کاربردها
-
-
--
زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
گرایش ادبیات عرفانی
گرایش ادبیات محض
گرایش ادبیات معاصر
ادبیات مقاومت - آموزش محور
زبان و ادبیات فارسی
گرایش محض
گرایش مقاومت
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات معاصر
زبان وادبیات فارسی - ادبیات پایداری
زبان و ادبیات فارسی ادبیات داستانی
--
--
--
--
-
--
--
--
--
--
زبان‌های خارجی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی-آموزش محور
مترجمی زبان انگلیسی
--
--
--
زراعت
امور زراعی
زراعت
فیزیولوژی گیاهان زراعی
تکنولوژی مرتع وآبخیزداری
آگروتکنولوژی
اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی
علف های هرز
علوم و تکنولوژی بذری
علوم و تکنولوژی بذر
علوم و تکنولوژی بذر- آموزش محور
کشاورزی اکولوژیک
کشاورزی اکولوژیک- آموزش محور
تولید و ژنتیک گیاهی
زراعت واصلاح نباتات
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
زیست جانوری
صنایع دستی
طراحی
نگارگری
چوب
سفال
آموزش هنرهای تجسمی
--
--
--
--
--
طرح و برنامه
طرح و برنامه
--
علوم باغبانی
فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی
باغبانی
تولید محصولات گلخانه ای
سبزی‌ها
علوم باغبانی- آموزش محور
گیاهان دارویی
سبزیکاری
گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
گیاهان زینتی
میوه کاری
--
--
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
علوم پایه
دکترای حرفه ای دامپزشکی
علوم دارویی دامپزشکی
دامپزشکی
بافت شناسی
--
---
---
--
علوم دامی
تغذیه دام
امور دامی
تکنولوژی تولیدات دامی
علوم دامی
اصلاح نژاد دام
تغذیه طیور
مهندسی کشاورزی (علوم دامی)-آموزش محور
مهندسی تولیدات دامی
مهندسی کشاورزی (دام)
مهندسی کشاورزی (طیور)
-
---
--
-
--
--
--
--
--
--
علوم درمانگاهی
دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور
دکترای تخصصی داخلی دامهای بزرگ
دکترای تخصصی فناوری تولید مثل دام
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دکترای حرفه ای دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای طیور
بهداشت و بیماریهای گاو
--
--
--
--
--
--
--
علوم سیاسی
علوم قرآن و حدیث
علوم قران و حدیث
--
علوم کامپیوتر
آمار اجتماعی
محاسبات علمی
محاسبات نرم و هوش مصنوعی
علوم کامپیوتر
-
-
-
--
علوم و مهندسی جنگل
جنگلداری
جنگلداری - آموزش محور
مدیریت جنگل
علوم جنگل
-
--
--
--
علوم و مهندسی خاک
مدیریت منابع خاک (حفاظت و مدیریت خاک)
مدیریت منابع خاک (خاک، محیط و منابع اراضی)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
فیزیک و حفاظت خاک
خاکشناسی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (شیمی و آلودگی خاک)
ارزیابی اراضی و پدومتری
مهندسی کشاورزی (خاکشناسی)
شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و حفاظت خاک)
مدیریت منابع خاک (منابع خاک و ارزیابی اراضی)
منابع خاک و ارزیابی اراضی
مهندسی کشاورزی خاکشناسی-آموزش محور
علوم و مهندسی خاک
--
--
--
-
-
-
--
--
-
--
--
-
--
--
--
--
--
--
--
فرش
بافت
رنگرزی
طراحی
--
--
--
فیزیک
فیزیک - حالت جامد
فیزیک حالت جامد
فوتونیک-فیزیک
فیزیک - اتمی و مولکولی
فیزیک اتمی - مولوکولی
فیزیک هسته ای
فیزیک
-
-
--
--
--
--
--
گیاهپزشکی
تکنولوژی تولیدات گیاهی
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی)- آموزش محور
گیاه پزشکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی تولیدات گیاهی (گ ز)
مهندسی تولیدات گیاهی
--
--
--
--
--
--
--
مدیریت جهانگردی
مشاوره و راهنمایی
روانشناسی
مشاوره و راهنمایی
--
--
معارف اسلامی
مهندسی آب
آب
آبیاری و زهکشی
منابع آب
آبیاری و زهکشی- آموزش محور
سازه های آبی
سازه های آبی- آموزش محور
مهندسی آب*
مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب- آموزش محور
علوم و مهندسی آب
مهندسی آبیاری (قدیمی)
مهندسی آبیاری و زهکشی
مهندسی سازه های آبی
--
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
مخابرات سیستم
مدارهای مجتمع الکترونیک
الکترونیک
--
--
--
مهندسی برق (قدرت، کنترل)
مهندسی برق - قدرت
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق - سیستم های قدرت
مهندسی برق - کنترل
مهندسی برق
-
--
--
--
--
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی عمران
آب و سازه های هیدرولیکی
ژئوتکنیک
سازه
مهندسی عمران-عمران
--
--
--
--
مهندسی کامپیوتر
نرم افزار
فناوری اطلاعات
-
--
مهندسی متالورژی و مواد
مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
سرامیک
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی مواد (گرایش عمومی کارشناسی)
متالورژی صنعتی
متالورژی
--
-
--
--
--
--
مهندسی محیط زیست
مهندسی مکانیک بیوسیستم
توسعه روستایی
طراحی ماشین های کشاورزی
فناوری پس از برداشت
مکانیک ماشینهای کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
طراحی و ساخت
مدیریت و تحلیل سامانه ها
مکانیک ماشینهای کشاورزی-آموزش محور
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مدیریت وتحلیل سامانه ها
ماشینهای کشاورزی
مهندسی کشاورزی (مکانیک ماشینهای کشاورزی)
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی ماشینهای کشاورزی
--
-
-
-
--
--
--
-
--
--
--
--
--
مهندسی مکانیک-جامدات
طراحی کاربردی
مکانیک
طراحی جامدات
-
--
--
مهندسی مکانیک-سیالات
تبدیل انرژی
مکانیک
حرارت و سیالات
-
--
--
نقاشی
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱