دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦
نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
11 منصرف
سمیهآباد انتقال
طاهرهآباد فارغ التحصيل
نرگسآبروی انتقال
مریمآبروی فارغ التحصيل
حسینآبزیرگان فارغ التحصيل
شکوفهآبنوسی دانشجو
الههآبیار فارغ التحصيل
نرگسآبیار دانشجو
ساراآبیار فارغ التحصيل
لیلاآبین فارغ التحصيل
سعیدهآتش دلیگانی فارغ التحصيل
فاطمهآتشخوار فارغ التحصيل
زهراآتشکاری منصرف
سهیلاآتشگاهی فارغ التحصيل
ابولفضلآخوند زاده فارغ التحصيل
محمدرضاآخوندزردینی فارغ التحصيل
فاطمهآخوندمهدی انتقال
اعظمآخوندی فارغ التحصيل
زکیهآخوندی فارغ التحصيل
بعدیصفحه آخرکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است