شنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠١
نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
معلق
پریوش خلیلی مقدم
سید حسین علوی
امین قاسمی نافچی
ساراالسادات نیکوکار
طاهرهآباد فارغ التحصيل
مریمآبروی فارغ التحصيل
حسینآبزیرگان فارغ التحصيل
شکوفهآبنوسی دانشجو
نرگسآبیار دانشجو
ساراآبیار فارغ التحصيل
الههآبیار فارغ التحصيل
لیلاآبین فارغ التحصيل
سعیدهآتش دلیگانی فارغ التحصيل
فاطمهآتشخوار فارغ التحصيل
سهیلاآتشگاهی فارغ التحصيل
ابولفضلآخوند زاده فارغ التحصيل
محمدرضاآخوندزردینی فارغ التحصيل
اعظمآخوندی فارغ التحصيل
زکیهآخوندی فارغ التحصيل
12345678910...کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است