شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

نادر احمدی صالح بابری
عنوان شغلی:
كارشناس آزمايشگاه گروه پاتوبيولوژي
محل کار:
دانشکده دامپزشکی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
2273

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است