نام و نام خانوادگی:

نادر احمدی صالح بابری
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاه پاتوبیولوژی
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141