نام و نام خانوادگی:

جعفر ارشادی فارسانی
عنوان شغلی:

محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:
ershadi_j2010@yahoo.com
تلفن محل کار:
33230692

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱