نام و نام خانوادگی:

رضا اژدر
عنوان شغلی:
مسول آزمایشگاهها
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
 2142

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141