نام و نام خانوادگی:

زهره عبدالهی
عنوان شغلی:
كارشناس ازمايشگاه
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
32324404

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱