نام و نام خانوادگی:

زهرا اسدی
عنوان شغلی:
کارشناس تربیت بدنی
محل کار:
اداره کل تربیت بدنی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
32320361

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱