نام و نام خانوادگی:

فتحعلی علیخانی فرادنبه
عنوان شغلی:

محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:










شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱