نام و نام خانوادگی:

زهرا اسدی
عنوان شغلی:
کارشناس نظارت و ارزیابی
محل کار:
ریاست دانشگاه
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
038-32320019

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱