نام و نام خانوادگی:

زهرا اسدی
عنوان شغلی:
حسابدار
محل کار:
امور تدارکات
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141