نام و نام خانوادگی:

زهرا اسدی
عنوان شغلی:
مدیریت نظارت و ارزیابی
محل کار:
معاونت پژوهشی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱