نام و نام خانوادگی:

ایرج قاسمی
عنوان شغلی:
كارشناس آزمايشگاه گروه علوم و مهندسي خاك
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
03832324401-2466

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱