نام و نام خانوادگی:

مهناز قربانی دهکردی
عنوان شغلی:
کاردان خدمات آموزشی
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:
mghorbani1386@yahoo.com
تلفن محل کار:
32324428

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱