نام و نام خانوادگی:

بهروز اسلامی فارسانی
عنوان شغلی:
کارشناس مالی
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:
behrouz_as200@yahoo.com
تلفن محل کار:
33230691

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱