نام و نام خانوادگی:

مدیر سیستم
عنوان شغلی:
کارشناس اداره فناوری اطلاعات
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141