نام و نام خانوادگی:

زیبا اسماعیل پور دهکردی
عنوان شغلی:
متصدی امور دفتری دانشکده علوم
محل کار:
دانشکده علوم پایه
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
2211

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141