نام و نام خانوادگی:

جمشید اسماعیلی
عنوان شغلی:
کارشناس خوابگاه برادران
محل کار:
معاونت دانشجویی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
2255

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱