نام و نام خانوادگی:

ژاله آقاابراهیمی سامانی
عنوان شغلی:
مسئول دفتر معاونت دانشجويي
محل کار:
معاونت دانشجویی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
32324422

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141