نام و نام خانوادگی:

یزدان ابراهیمی دستگردی
عنوان شغلی:
کارشناسی آزمایشگاههای گروه مهندسي مكانيك- طراحي جامدات
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141