نام و نام خانوادگی:

سارا ترنج هفشجانی
عنوان شغلی:
كارشناس آزمايشگاه گروه علوم و مهندسي خاك
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:
saratoranj@yahoo.com
تلفن محل کار:
03832324401-2463

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱