نام و نام خانوادگی:

غلامرضا احمد پور سامانی
عنوان شغلی:
رییس اداره نمایندگی دانشگاه شهرکرد در تهران
محل کار:
ریاست دانشگاه
آدرس پست الکترونيک:
msamani575@yahoo.com
تلفن محل کار:
2777

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141