نام و نام خانوادگی:

مهسا احمدی
عنوان شغلی:
سرپرست خوابگاه
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
03833222334

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141