عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
انتصاب سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢
انتصاب سرپرست مرکز همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٢٧ دی ١٤٠٢
انتصاب سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ٢٤ دی ١٤٠٢
انتصاب رئیس اداره امور خوابگاه‌های دانشجویی (برادران) دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٢٨ تیر ١٤٠٢
انتصاب رییس اداره امور آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد   دوشنبه ١٩ تیر ١٤٠٢
انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ٤ تیر ١٤٠٢
انتصاب سرپرست اداره رفاهی دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ٤ تیر ١٤٠٢
انتصاب سرپرست گروه استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٢
انتصاب سرپرست دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد   شنبه ٦ خرداد ١٤٠٢
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢
انتصاب مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد   دوشنبه ٤ اردیبهشت ١٤٠٢
انتصاب سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد   دوشنبه ٤ اردیبهشت ١٤٠٢
انتصاب سرپرست گروه کارآفرینی، ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٢
انتصاب رییس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ١٤ اسفند ١٤٠١
انتصاب سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٢٥ بهمن ١٤٠١
انتصاب رییس اداره انتشارات و مجلات پژوهشی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٢٥ بهمن ١٤٠١
انتصاب سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد   جمعه ١ فروردين ١
انتصاب معاون مالی و پشتیبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٢٥ بهمن ١٤٠١
انتصاب مسئول استخر دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١
انتصاب سرپرست گروه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١
123


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱